Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. สำรวจพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร จ.น่าน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๐ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

คพ. สำรวจพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร จ.น่าน
พร้อมสนับสนุนลดการใช้สารเคมีด้วยน้ำหมักชีวภาพ

13 กันยายน 2559 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ณ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยนายวิจารย์ เปิดเผยว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นแบบการลดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร เนื่องจากมีการถ่ายทอดความรู้ การทำ และการใช้น้ำหมักชีวภาพกำจัดศัตรูพืชให้เกษตรกรใช้แทนสารเคมี ซึ่งนอกจากจะช่วยลดสารเคมีปนเปื้อนและตกค้างได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิต โดยน้ำหมัก 1 ลิตร ช่วยลดค่าสารเคมีลง ไร่ละ 100 บาท และเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 100 กิโลกรัม ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม

จากรายงานการสำรวจของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่า การใช้สารเคมีทางการเกษตรของจังหวัดน่าน มีการใช้สารกำจัดวัชพืชสูงสุด ร้อยละ ๙๒.๐๔ รองลงมาคือ สารกำจัดแมลง ร้อยละ ๓.๕๒ และสารป้องกันกำจัดโรคพืช ร้อยละ ๔.๔๔ ส่วนชนิดของพืชที่มีการใช้สารกำจัดวัชพืชมากที่สุด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ ๗๒.๘๘ รองลงมาคือ ข้าวไร่ ร้อยละ ๙.๘๙ ข้าวนาปี ร้อยละ ๗.๗๒ และยางพารา ร้อยละ ๒.๖๙ ตามลำดับ โดยทั้งหมดจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของหวัดน่าน และจากข้อมูลในปี 2557-2558 พบผลตรวจเลือดของเกษตรกร 20,182 คนในจังหวัดน่าน มีสารตกค้างในเลือดในภาวะเสี่ยง 7,872 คน สูงที่สุดอยู่ในอำเภอภูเพียง อำเภอแม่จริม และอำเภอนาหมื่น

ทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินโครงการลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในพื้นที่การเกษตรอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การทำ และใช้น้ำหมักในการกำจัดวัชพืชให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชลดต้นทุนการผลิตในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งผลปรากฏว่า มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 523 ราย มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการลดการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ ตามวิธีการของ นายบรรจง ไชยยงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน และนำเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติจำนวน 478 ราย คิดเป็นร้อยละ 91.40

ทั้งนี้ การผลิตน้ำหมักในปี ๒๕๕๗ ผลิตได้ประมาณ 24,878.50 ลิตร นำไปใช้ในพื้นที่ 11,131 ไร่ สามารถลดการใช้สารเคมีได้เมื่อเทียบกับปี 2556 รวมถึงมีการใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเผาไหม้ ในปริมาณการใช้ลดลง คิด รวมปริมาณสารเคมีที่ลดลงทั้ง 2 ประเภท จำนวน 3,052 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 457,800 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) และในปี 2558-2559 จะมีการดำเนินงานขับเคลื่อนและขยายผลต่อเนื่องโดยการดำเนินงานแบบบูรณาการ จากทุกภาคส่วนจนเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นที่ยอมรับ








ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)



404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม