Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. พร้อมจัดการมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๒ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

คพ. พร้อมจัดการมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดประชุมกรมควบคุมมลพิษประจำปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ในแผนปฏิบัติงานและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2559 โดยตัวชี้วัด คพ. จะต้องดำเนินการ เช่น จะต้องจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขยะมูลฝอยตกค้าง จำนวน 6.22 ล้านตัน (ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14.7 ล้านตัน) ขยะมูลฝอยชุมชน 9 ล้านตัน ของเสียอันตรายชุมชน 0.058 ล้านตัน มีการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้ประโยชน์ 5.7 ล้านตัน ในส่วนของการจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน อยู่ในระดับดี (ประเภทที่ 3 ชั้น ใน) จำนวน 49 แหล่ง จากทั้งหมด 65 แหล่ง และคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง อยู่ในระดับดี (ประเภทที่ 3 ชั้น ใน) ร้อยละ 87

สำหรับคุณภาพอากาศในพื้นที่ทั่วไปรักษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติ เช่น 9 จังหวัดภาคเหนือ จำนวนวันที่ฝุ่นละออง PM 10 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 85 ตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี จำนวนวันที่ฝุ่นละออง อยู่เกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 73 ความเข้มข้นของสารเบนซินในบรรยากาศพื้นที่ จ. ระยองและ กทม. มีค่าไม่เกิน 2.4 และ 3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีจำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ในส่วนของงานภารกิจและงานสำคัญที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 จะต้องจัดทำแผนใหม่ในการจัดการมลพิษ เช่น แผนแม่บทในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทย ปี 2560-2564 แผนยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษทางอากาศ ทางเสียและความสั่นสะเทือน แผนการจัดการพลาสติกอย่างบูรณาการ เป็นต้น และการขับเคลื่อนแผนเก่าการจัดทำกฎหมายระเบียบใหม่ การทบทวนมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาห้องปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหามลพิษในเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ จะยังคงให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษตามหลักวิชาการ เพื่อให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ประชาชนได้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม