Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.รณรงค์ลดใช้รถยนต์ ( Car Free Day 2016)

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

คพ.รณรงค์ลดใช้รถยนต์ ( Car Free Day 2016)

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม คพ. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงานรณรงค์ลดใช้รถยนต์ (Car Free Day 2016 ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน และลดปัญหามลพิษจากยานพาหนะ รวมทั้งลดภาวะโลกร้อน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถยนต์บนท้องถนนมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดปัญหารถติดและปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีแนวทางหนึ่ง คือการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงจากยานพาหนะ ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดปัญหาการจราจรติดขัดและการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งลดภาวะโลกร้อน

นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ จึงได้กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ลดใช้รถยนต์ ( Car Free Day 2016 ) ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและประชาชน ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เกี่ยวกับวันปลอดรถ หรือ Car Free Day

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม