Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทส. และ มท. ร่วมกันผลักดันแผน "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ"

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๔ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ทส. และ มท. ร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทย ไร้ขยะ"
ตามแนวทาง "ประชารัฐ" หรือ "3 อาร์ ประชารัฐ"

วันที่ 22 กันยายน 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยในการแถลงข่าว การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประเทศไทย ไร้ขยะ ตามแนวทาง ประชารัฐ หรือ 3 อาร์ ประชารัฐ ซึ่งจากการที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ภายใต้การขับเคลื่อน ๔ กิจกรรม คือ ๑. การกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤติ (ขยะมูลฝอยเก่า) ๒. การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูลฝอยใหม่) ๓. การวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ ๔. การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ว่า ขณะนี้ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมทั่วประเทศ จำนวน ๓๐.๔๙ ล้านตัน ถูกกำจัดไปได้แล้ว ๒๓.๓๖ ล้านตัน (๗๗%) คงเหลืออีก ๗.๑๓ ล้านตัน (๒๓%) มีการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนแบบแยกประเภท และนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

โดยนำร่องพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ๗๖ แห่ง ๗๖ จังหวัด ๑,๑๙๐ ชุมชน มีการคัดแยกต้นทางแล้ว ๙๔๙ ชุมชน (๘๐%) อปท. มีเก็บขนแยกแบบประเภทครอบคลุม ๙๘๖ ชุมชน (๘๓%) และขยะในชุมชนถูกส่งไปกำจัดแบบถูกต้อง ๙๐๙ ชุมชน (๗๖%) มีการกำหนดศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนของจังหวัด รวม ๘๒ แห่ง ใน ๗๖ จังหวัด สามารถรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนได้ ๑,๒๙๗ ตัน ส่งไปกำจัดแล้ว ๖๔ ตัน (๕%) คงเหลือรอส่งกำจัดอีก ๑,๒๓๓ ตัน (๙๕%) รวมทั้งส่งเสริมเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนก่อสร้างและเดินระบบการแปรรูปขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงาน ซึ่งเปิดดำเนินการแล้ว ๓ แห่ง คือ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ กรุงเทพมหานคร ที่หนองแขมอีก ๑ แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการปลายปีนี้ คือ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ๑๖ หน่วยงาน รณรงค์รวมพลัง สร้างวินัยลดใช้ถุงพลาสติก ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของทุกเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งปัจจุบันลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถึง ๕๓ ล้านใบ และประกาศให้มีการลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธ

ต่อมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ จัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) และให้เร่งรัดการดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทั้งในพื้นที่นำร่องและในระดับชุมชนและหมู่บ้าน ภายใต้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการประกาศให้ ขยะเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของ คำว่า ประเทศไทย ไร้ขยะ ภายใต้หลักการ ประชารัฐ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เนื่องจากทุกคนสร้างขยะและควรร่วมเป็นเครือข่ายในการลดขยะ ในการสร้างเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย คนไทยผลิตขยะวันละ 1.13 กิโลกรัม ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ทุกคนจะช่วยกัน


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม