Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงความก้าวหน้าการจัดทำ Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation หรือโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน ว่าเพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี ๒๕๖๓ ตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๖ และ ๒๗ ให้อาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจังนั้น คพ. จึงได้จัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทาง การดำเนินงาน และยกร่างเป็น Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน ภายในปี ๒๕๖๓

นายวิจารย์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้นำเสนอร่างโรดแมปต่อที่ประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากประเทศอาเซียนได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณประเทศไทยที่พยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งได้ให้ความเห็นชอบโรดแมป นอกจากนี้ ผู้นำประเทศอาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ และ ๒๙ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบต่อโรดแมปและมุ่งหวังให้ประเทศอาเซียนดำเนินการตามโรดแมปอย่างเต็มที่และเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึงให้ประเทศอาเซียนเร่งรัดในการกำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรดแมป

นอกเหนือจากการผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคแล้ว ประเทศไทยยังพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน โดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อเข้าพบหารือกับ H.E. U Ohn Winn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงฯ อธิบดีกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ และอธิบดีกรมการสำรวจ ทั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ๒ ประเทศ และสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันข้ามแดน ที่ทั้ง ๒ ประเทศเห็นชอบร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ โดยประเทศไทยจะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการควบคุมไฟป่าผ่านการฝึกอบรม การเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าในเขตพื้นที่ชายแดน การจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้านคู่ขนานไทย-เมียนมาร่วมเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังและดับไฟ และการสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการพยากรณ์ระดับชั้นอันตรายของไฟ เป็นต้น รวมถึง การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เมียนมาในการติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ร้องขอ ให้ประเทศไทยขยายความร่วมมือในการจัดส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมและตรวจวัด ณ สถานที่จริง ในพื้นที่ชายแดนติดต่อกับด่านแม่สอด จังหวัดตาก และด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติมจากที่เคยไปตรวจวัดให้ที่เมืองท่าขี้เหล็ก (ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย) มาแล้ว

นอกจากนี้ คพ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๖ (6th MSC Mekong) โดยมีกำหนดการเบื้องต้นในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม ๒๕๕๙ และจะประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดฝึกซ้อมการป้องกันและดับไฟในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ซึ่งจะเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมคณะ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ทั้งนี้ รมว.ทส. จะกำหนดการเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือสร้างความร่วมมือต่อไป ในปี ๒๕๖๐


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม