Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ตรวจพิสูจน์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุปลากระเบนราหูตายที่สมุทรสงคราม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 18 ต.ค. 59


ฉบับที่ ๕๘/๒๕๕๙ วันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๕๙ ่่่่

คพ. ตรวจพิสูจน์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุปลากระเบนราหูตายที่สมุทรสงคราม


นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ปลากระเบนราหูตายเป็นจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลอง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยพบปลากระเบนราหูตายลอยเหนือน้ำในพื้นที่ตำบลบางจะเกร็ง เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และพบซากอีกหลายตัวในเวลาต่อมาในหลายพื้นที่ในแม่น้ำแม่กลองและคลองสาขา เช่น ดอนหอยหลอด คลองโคน นั้น อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานราชการและผู้แทนภาคประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้ข้อสรุปว่า ๑. ให้มีการแจ้งเตือนประชาชนทราบถึงเหตุการณ์โดยมีการตั้งวอร์รูมที่มีทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะทำงาน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลในระดับพื้นที่ ๒. เก็บข้อมูลเพื่อประเมินความเสียหายและมีการคิดค่าเสียหายจากผลกระทบดังกล่าว ๓. การเฝ้าระวังการลักลอบการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งกกำเนิดมลพิษต่างๆ ๔. การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เลี้ยงปลากระชัง และเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ๕. ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การปล่อยน้ำดีไล่น้ำเสีย ๖. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และสัตว์น้ำ เพื่อพิสูจน์ถึงการตายของปลาและสืบที่มาของสารมลพิษ และเผยแพร่ข่าวสารต่อสาธารณะชน และ ๗. การกำหนดแนวทางและมาตการในการแก้ไขปัญหาระยะยาวในระบบลุ่มน้ำ

กรมควบคุมมลพิษ อยู่ในระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์ค่าโปแตสเซียมในตะกอนดินท้องน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่บริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจสอบและหาตัวบ่งชี้การปนเปื้อนของกากน้ำตาลที่อาจมีการระบายทิ้งจากโรงงานเอทานอลราชบุรีที่ภาคประชาชนในพื้นที่ยังกังขา และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะและปริมาณน้ำเสีย ที่ระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลองว่ามีปริมาณ และลักษณะอย่างไรรวมทั้งศึกษาความเป็นพิษที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจนกระทั่งทำให้เกิดการตายของสัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการวิเคราะห์ปริมาณและอัตราการไหลของน้ำ นอกจากนี้จะได้ทำการทดสอบโดยการผสม น้ำ ตะกอนดิน กากน้ำตาล ในสัดส่วนเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และวัดระดับความเป็นพิษของแอมโมเนียในน้ำ ว่าจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อปลากระเบนหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายใน ๕ วัน

ทั้งนี้ ล่าสุดได้มีการตรวจสารพิษประเภทโลหะหนัก จำนวน ๕ จุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ จุด และพื้นที่จังหวัดราชบุรี ๔ จุด เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยพบว่า แคดเมียม โครเมียม ทองแดง นิคเกิล ตะกั่ว แมงกานีส สังกะสี ปรอท และสารหนูอยู่ในระดับตรวจไม่พบและที่ตรวจพบมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนดไว้ สำหรับผลการตรวจวัดค่าโลหะหนักในตะกอนดินพบว่ามีค่าโลหะหนักบางตัวสูงเกินร่างมาตรฐานตะกอนดินประกอบด้วย แคดเมียม โครเมียม สารหนู และทองแดง ในบางจุดตรวจวัด แต่อย่างไรก็ตามเป็นค่าที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ทำให้ตายอย่างเฉียบพลันได้

________________________________________

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2065 - 69 โทรสาร 0 2298


ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม