Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 61 สถานี

ลงในเว็บไซต์วันที่ 26 ต.ค. 59

วิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนาน โดยแม่น้ำเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นเส้นทาง คมนาคม เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครอบครัว เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และใช้ในการ ประกอบอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของประชากร ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม การเกษตรที่เคยอาศัยธรรมชาติเปลี่ยนเป็นระบบชลประทานแบบเร่งรัดเพื่อเพิ่มปริมาณ ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ ทำให้แหล่งน้ำต่าง ๆ ต้องรับบทบาทในการรองรับของเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เพิ่มมาก ขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่จะฟอกตัวเองตามธรรมชาติได้จนก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แหล่งน้ำที่เป็นสายเลือดหลักของประเทศและมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง เป็นต้น โดยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและก่อให้เกิดความ เสียหายจากการตายของปลาในกระชังของเกษตรกรและสัตว์น้ำในธรรมชาติในหลายแหล่งน้ำ ดังนั้นกระบวนการใน การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยใช้สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อการตรวจวัดและรายงานคุณภาพน้ำได้อย่าง รวดเร็ว และสามารถรับรู้ข้อมูลคุณภาพน้ำได้ทันที เพื่อการแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดภาวะน้ำเน่าเสีย ซึ่งการที่จะทำให้ สถานีฯ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง การดูแลบำรุงรักษาและปรับแต่งอุปกรณ์ เครื่องมืออยู่อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสามารถรับรู้สถานการณ์ปัญหาน้ำเน่าเสีย ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียเพื่อลดผลกระทบ ตลอดจนเป็น ข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ปัญหาคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นต่อไปได้


หมดเขตรับฟังความคิดเห็น วันที่ 28 ตุลาคม 2559 รายละเอียดTOR


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม