Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 1 พ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

ราชอาณาจักรภูฏาน
ศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ที่กรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ พร้อมบรรยายพิเศษ กับคณะผู้แทน โครงการ Green Public Procurement in Bhutan (GPP Bhutan) จากราชอาณาจักรภูฏาน ประกอบด้วย ข้าราชการและผู้ประสานงานโครงการ จำนวน 16 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2559

นายวิจารย์ เปิดเผยว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการดำเนินงาน ที่เกี่ยวกับภาครัฐ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ซึ่ง กรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนกลาง ในระยะแรก และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน รวมทั้งได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แพร่หลายมากขึ้น

โดยปัจจุบัน กรมควบคุมมลพิษ ได้พิจารณาขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ (ตะกร้าเขียว) จำนวน 24 ประเภท ประกอบด้วย สินค้า 19 ผลิตภัณฑ์ และการบริการ 5 บริการ มีจำนวนรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (http://gp.pcd.go.th) กว่า 1,000 รายการ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งให้ความอนุเคราะห์ ในการเข้าเยี่ยมชม การดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของหน่วยงานแก่ คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน อีกด้วย

นายวิจารย์ กล่าวว่า การศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ของคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ไปปรับใช้กับการดำเนินงานของราชอาณาจักรภูฏานได้ อีกทั้ง เป็นการช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน ให้แน่นแฟ้นขึ้น

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม