Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 พ.ย. 59

กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ ในแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อการ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำและแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ โดยปัจจุบันมีสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ที่หมดอายุ การใช้งาน และมีประสิทธิภาพการตรวจวัดต่ำ มีค่าความคลาดเคลื่อนสูง อันเนื่องมาจากวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน อาคารมีสภาพทรุดโทรม จำนวน 10 สถานี แต่ทั้งนี้ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเนื่องจาก เป็นแม่น้ำสายหลักสำคัญ จึงจำเป็นต้องมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ เพื่อทดแทนของเดิม และ เพื่อให้การปฏิบัติงานและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ทดแทนของเดิม จำนวน 10 สถานี ในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น (แม่น้ำพอง) จังหวัดมหาสารคาม (แม่น้ำชี) จังหวัดพิจิตร (แม่น้ำยม) จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัด ฉะเชิงเทรา (แม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี) จังหวัดระยอง (คลองตากวน) จังหวัดราชบุรี (คลองขุดลัด) และจังหวัด สมุทรสงคราม (คลองประดู่) ดังนี้


หมดเขตรับฟังความคิดเห็น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดTOR


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม