Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เตรียมพร้อมโรดแมบการขับเคลื่อนยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดตามมาตรฐานสหภาพยุโรป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 พ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

คพ. เตรียมพร้อมโรดแมบการขับเคลื่อนยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่สะอาดตามมาตรฐานสหภาพยุโรป

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำโรดแมบเตรียมความพร้อมในการใช้น้ำมันและมาตรฐานเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษต่ำกว่ามาตรฐานสหภาพยุโรประดับที่ 5 (EURO 5) และระดับที่ 6 (EURO 6) เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักมาจากการจราจร ให้มีการควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับมาตรฐานยานยนต์ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่และสิ่งแวดล้อม โดยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย ณ อาคาร KMUTT Knowledge Exchange for Innovation Center (KX) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาชน (NGO) และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในด้านยานยนต์และสิ่งแวดล้อมกว่า 100 คน

นายวิจารย์ กล่าวว่า ในการสัมมนามีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและผลการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการนำเสนอโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำนวน 3 ท่าน คือ 1) ดร. สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านคุณภาพอากาศในคณะกรรมการควบคุมมลพิษ คร่ำหวอดในวงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมากว่า 40 ปี 2) Mr. Meinrad Signer ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์และมลพิษจากยานยนต์และ 3) Mr. Ray Minjaresผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ Cost-Benefit จากInternational Council on Clean Transportation (ICCT) เนื้อหาในการนำเสนอเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคุณภาพอากาศเมื่อมีการกำหนดมาตรฐานเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่ระดับเทียบเท่า EURO 1 จนกระทั่งถึงเมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานเทียบเท่า EURO 4 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2555 และได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่มาตรฐานเทียบเท่า EURO5 และ 6 ในอนาคตให้ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบังคับใช้มาตรฐานเทียบเท่า EURO5 และ 6 ทั้งผลการผลิตยานยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง

นายวิจารย์ กล่าวอีกว่า การประชุมและสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้สังคมและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเข้าใจปัญหา ตลอดจนความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากยานยนต์อย่างถูกต้อง และตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อคุณภาพอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการยานยนต์และอุตสาหกรรมน้ำมันที่จะต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่สูงกว่า รวมถึงการดำเนินการเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ไปสู่มาตรฐานเทียบเท่า EURO 5 และ 6 ที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยในด้านของอุตสาหกรรมยานยนต์มีความพร้อมเนื่องจากมีเทคโนโลยีรองรับและสามารถผลิตเพื่อการส่งออกอยู่แล้ว ขณะที่การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเรื่องต้นทุนการผลิตและความสอดคล้องกับเทคโนโลยีของเครื่องยนต์

อย่างไรก็ตาม จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับทราบและมีความเห็นที่สอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษที่ได้กำหนด Roadmap เพื่อการปรับปรุงมาตรฐานยานยนต์และมาตรฐานคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้เทียบเท่ามาตรฐาน EURO 5 และ 6 ภายในปี พ.ศ. 2563 หรือ ค.ศ. 2020 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้กำหนดแผนการปรับเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานดังกล่าว ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ ตลอดจนการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม