Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 พ.ย. 59

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------

ด้วย กรมควบคุมมลพิษประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๑) ตำแหน่งนิติกรจำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
(๒) ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด

การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://job.pcd.go.th หัวข้อ "รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
๒. กรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด (ดูรายละเอียดในประกาศซึ่งดาวน์โหลดจาก "รายละเอียดประกาศฯ")
ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่เว็ปไซต์ http://job.pcd.go.th "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ" (คนพิการ)
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดประกาศฯ


ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม