Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 18 พ.ย. 59

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

------------------------------

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้และยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่ ๓๖ ถึงลำดับที่ ๔๕ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ แล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน โดยให้มาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๔ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ ดังนี้

รายละเอียดประกาศ

เลขประจำตัว
เข้ารับการประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันในบัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๑๐๐๑
๔๑๐๐๐๒๔๔
นายอิทธิวัตร มารักถิร
๑๐๐๒
๔๐๐๐๐๘๙๕
นายกิตติพงษ์ ผาดไพบูลย์
๑๐๐๓
๔๑๒๐๐๖๘๘
นายโกศล แสงสุวรรณ
๑๐๐๔
๔๑๒๐๐๖๗๘
นายโกวิท พานประทีป
๑๐๐๕
๔๐๘๐๐๒๘๐
นายวิษณุ น้อยเมืองคุณ
๑๐๐๖
๔๐๖๐๐๑๔๘
นายประสงค์ เจริญสุข
๑๐๐๗
๔๐๑๐๐๕๐๑
นายณัฏฐศรัณยุ์ สุรินทร์
๑๐๐๘
๔๑๑๐๐๓๑๐
นายนิยศ ไกล้แก้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ผู้ประสานงาน : คุณวาสนา (wasana_2071@hotmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม