Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 28 พ.ย. 59

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ
-----------------------------------

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ของกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้


ลำดับที่เลขประจำตัว
เข้ารับ
การประเมิน
เลขประจำตัวสอบ
แข่งขันใน
บัญชีเดิม
ชื่อ - ชื่อสกุล
๑๐๐๒๔๐๐๐๐๘๙๕ นายกิตติพงษ์ ผาดไพบูลย์
๑๐๐๖๔๐๖๐๐๑๔๘ นายประสงค์ เจริญสุข
๑๐๐๓๔๑๒๐๐๖๘๘ นายโกศล แสงสุวรรณ
๑๐๐๘๔๑๑๐๐๓๑๐ นายนิยศ ไกล้แก้ว
๑๐๐๕๔๐๘๐๐๒๘๐ นายวิษณุ น้อยเมืองคุณ
๑๐๐๔๔๐๖๐๐๖๗๘ นายโกวิท พานประทีป
๑๐๐๑๔๑๐๐๐๒๔๔ นายอิทธิวัตร มารักถิร

หมายเหตุ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ


รายละเอียดประกาศฯ


ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม