Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เดินหน้าสร้างความเข้าใจกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ ปีที่ ๒

ลงในเว็บไซต์วันที่ 19 ธ.ค. 59


คพ. เดินหน้าสร้างความเข้าใจกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ ปีที่ ๒

ค.พ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายในการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม ให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบ เพื่อให้สามารถดูแลและปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยจากการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษพบว่า มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้เข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ริมคลองแสนแสบไปแล้วจำนวน ๑๒๘ แห่ง ใน ๗ เขต พบว่า มีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน ๓๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๐ และระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๘๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ซึ่งแหล่งกำเนิดมลพิษที่ระบายน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษได้ออกคำสั่งทางปกครองให้มีการปรับปรุง แก้ไข และซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพแล้ว จึงส่งผลให้ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มีแหล่งกำเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมายฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๗.๓ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฯ จำนวน ๖๖ แห่ง จะถูกบังคับทางปกครองให้ปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป โดยได้ดำเนินการปรับเป็นรายวันแล้ว จำนวน ๑๔ แห่ง

ทั้งนี้ ในการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คพ. จึงได้เดินหน้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษ เป็นปีที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

สำหรับในปีนี้ เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารและที่ดินจัดสรร ใน ๗ เขต ได้แก่ บางกะปิ บึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง มีนบุรี คลองสามวา และหนองจอก จำนวน ๒๕๐ แห่ง และคาดว่าจะเข้าตรวจสอบให้ครอบคลุมพื้นที่ริมคลองแสนแสบ และคลองสาขา จำนวน ๒๑ เขต ในปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบตามนโยบายรัฐบาลเกิดผลสัมฤทธิ์เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแสนแสบ และบริเวณโดยรอบให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สะอาดและปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประชาชนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด

1. โครงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษริมคลองแสนแสบ
2. ขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
3. ปัญหาที่ตรวจพบและข้อควรรู้สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษ
4. การบังคับทางปกครองและการออกคำสั่งทางปกครองกับแหล่งกำเนิดมลพิษ
5. การจัดการน้ำเสียจากอาคารและที่ดินจัดสรร
6. ศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

-------------------------------------------
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมควบคุมมลพิษ
โทร 0 2298 2065-9
โทรสาร 0 2298 5374


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม