Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ห่วงใยสารไดออกซินและฟิวแรนจากอุตสาหกรรม กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 ธ.ค. 59


ข่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๐๐ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๐๒ www.pcd.go.th


ฉบับที่ 69/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

คพ. ห่วงใยสารไดออกซินและฟิวแรนจากอุตสาหกรรม
กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

คพ. ห่วงใยสารไดออกซินและฟิวแรนจากอุตสาหกรรม กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน จำเป็นต้องส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการปลดปล่อยสารไดออกซินจากแหล่งกำเนิดที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการสัมมนาสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการสาร POPs ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ และเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสำหรับการจัดการสาร POPs ตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สาร POPs เหล่านี้เป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ซึ่งถูกย่อยสลายได้ยากโดยแสง สารเคมี หรือโดยชีวภาพ ทำให้เกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน และสามารถเคลื่อนย้ายไปได้ไกลมาก มีคุณสมบัติละลายน้ำได้น้อยมาก แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงเป็นผลให้มีการสะสมในไขมันของสิ่งมีชีวิต มีความเป็นพิษสูง เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย เสียชีวิต พิการแต่กำเนิดของมนุษย์และสัตว์ เป็นสารที่ก่อให้เกิดเมะเร็ง อาการแพ้ และระบบประสาทไวต่อความรู้สึก ระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอกถูกทำลาย ระบบการสืบพันธุ์บกพร่อง สาร POPs บางชนิด สามารถเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมน ทำลายระบบการสืบพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกัน

ในปัจจุบันการจัดการสาร POPs ประเภทสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์เกือบทั้งหมดได้ถูกกำหนดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔ ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ แล้ว จึงไม่มีการการผลิตและการใช้ รวมทั้งยังไม่มีการนำเข้าหรือส่งออกสารกลุ่มดังกล่าว สำหรับการจัดการสาร POPs ประเภทสารเคมีอุตสาหกรรมบางชนิด ยังมีมาตรการทางกฎหมายไม่ครอบคลุม อีกทั้งสาร POPs ยังมีการใช้งานที่หลากหลายในกระบวนการหรือในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญในการจัดการสาร POPs ทางด้านอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะการจัดการสาร POPs ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ เช่น สารไดออกซินและฟิวแรน เป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศไทย เนื่องจากสารดังกล่าวเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ และสามารถปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดต่างๆรวมทั้งกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม เหล็กและโลหะ โรงไฟฟ้าและหม้ออุตสาหกรรม การผลิตเยื่อกระดาษ เตาเผาสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม

ดังนั้น การดำเนินงานต่อไปจึงมีความจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ระดับสูง มาช่วยจัดการปัญหาการปนเปื้อนสารไดออกซินในประเทศ รวมทั้งจะต้องมีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดการปลดปล่อยสารไดออกซินจากแหล่งกำเนิดที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

_____________________________________________________________

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298 2065 - 69 โทรสาร 0 2298 5374

ผู้ประสานงาน : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม