Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

ลงในเว็บไซต์วันที่ 28 ธ.ค. 59

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร (คนพิการ)
กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------
ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมควบคุมมลพิษจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ/วัน เวลา สถานที่สอบ/ระเบียบการสอบ รายละเอียด
แผนที่สถานที่สอบ รายละเอียด

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
๑.๑ ตำแหน่งนิติกร
เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
๖๐๐๐๑ นาย เล็ก สีสะอาด
๖๐๐๐๒ นาย สมพงศ์ คำโคตรสูนย์
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
๗๐๐๐๑ นาย เกรียงสิทธิ์ วัฒนวราศิริรัตน์
๗๐๐๐๒ นาย แสวง สัตย์รัมย์
๗๐๐๐๓ นาย ปภัค พิมพันธ์
๗๐๐๐๔ นาย สัญญา มีสิม
๗๐๐๐๕ นาย สุเมธ เกษบุรมย์
๒. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)
กำหนดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต รังสิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ตำแหน่งนิติกร

เลขประจำตัวสอบ จำนวน (ราย) ห้องสอบ อาคาร
๖๐๐๐๑ - ๖๐๐๐๒ ๒-๕๐๑ อาคาร ๒ ประสิทธิรัตน์ ชั้น ๕
๒.๒ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
เลขประจำตัวสอบ จำนวน (ราย) ห้องสอบ อาคาร
๗๐๐๐๑ - ๗๐๐๐๕ ๑๑-๘๐๔ อาคาร ๑๑ รัตนคุณากร ชั้น ๘
๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรร
- ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ โดยมีรายละเอียดในประกาศกรมควบคุมมลพิษ
- นำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑.๕X๒ นิ้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่รถ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปยื่นเพื่อใช้แสดงตนคู่กัน หากไม่มีเอกสารดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้าสอบก็ได้


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เข้าไปที่เว็ปไซต์ job.pcd.go.th


ผู้ประสานงาน : นางสาววาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม