Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 พ.ค. 62


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

-----------------------------------------------

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน ภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดประกาศ ฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร)

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๒
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม