Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลให้คุณภาพน้ำคลองหลอด จากระดับเสื่อมโทรมมากเป็นระดับพอใช้ถึงดี

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 ก.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 164/2562 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562


ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลให้คุณภาพน้ำคลองหลอด
จากระดับเสื่อมโทรมมากเป็นระดับพอใช้ถึงดี

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำให้เกิดแผนการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้คลองเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อคืนความเป็นเวนิสตะวันออก พัฒนาทางเท้าและสิ่งที่อยู่สองฝั่งคลอง (Street Furniture) รวมทั้งพัฒนาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งประกอบด้วยคลอง 9 คลอง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระสวัสดิ์ คลองวัดตรีทศเทพ และคลองวัดสังเวช

นายประลอง กล่าวว่า คพ.เข้าร่วมตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองหลอด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ต้นคลอง ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า จนถึงท้ายคลองบริเวณปากคลองตลาด เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลคุณภาพน้ำเดือนพฤษภาคม (หลังขุดลอก) กับเดือนมกราคม 2562 (ก่อนขุดลอก) ที่ตรวจวัดโดยสำนักการระบายน้ำ กทม. พบว่า คุณภาพน้ำคลองหลอดส่วนใหญ่มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ(ดีโอ) สูงขึ้น ได้แก่ สถานีสูบน้ำปิ่นเกล้า พบปริมาณ ดีโอ 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ล.) สูงขึ้นจากก่อนขุดลอกที่พบปริมาณ 1.9 มก./ล.ศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม พบปริมาณ ดีโอ 4.3 มก./ล.(ไม่มีข้อมูลก่อนการขุดลอก) คลองหลอดวัดราชนัดดา พบปริมาณดีโอ 4.0 มก./ล. สูงขึ้นจากก่อนขุดลอกที่พบปริมาณ 0.0 มก./ล. กระทรวงกลาโหม พบปริมาณดีโอ 3.5 มก./ล.(ไม่มีข้อมูลก่อนการขุดลอก) และปากคลองตลาด พบปริมาณดีโอ 2.0 มก./ล.สูงขึ้นจากก่อนขุดลอกที่พบปริมาณ 0.9 มก./ล. ซึ่งบ่งชี้ได้เบื้องต้นว่าคุณภาพน้ำมีสภาพดีขึ้นเมื่อมีการขุดลอกและผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพน้ำประเมินจากดีโอ ต่ำกว่า 2.0 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก 2.0-3.9 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 4.0-5.9 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 มก./ล.อยู่ในเกณฑ์ดี

นายประลอง กล่าวว่า เป็นเพราะพระมหากรุณาธิคุณของ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และความร่วมมือของเหล่าบรรดาจิตอาสาที่ประกอบด้วย หน่วยงานราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน ประชาชน และ กทม. ที่เป็นหน่วยงานหลัก ทำให้บริเวณคลองหลอด เดิมมีสภาพเป็นแหล่งเสื่อมโทรม คุณภาพน้ำอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก ปัจจุบันคุณภาพน้ำอยู่ในระดับพอใช้ถึงระดับดี และได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างสวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ที่ปลูกไว้สองฝั่งคลอง ปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ขุดลอกคูคลอง และผันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาสู่คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) สิ่งสำคัญเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน เมื่อดำเนินงานทางด้านกายภาพแล้ว จะต้องพัฒนาพื้นที่ชุมชนโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจและสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาความสะอาด รักท้องถิ่น รักชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ทิ้งขยะลงคลองรวมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาคลองด้วยผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม