Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 ก.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 165/2562 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562


คพ. ติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562

คพ.ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่จัดการไม่ถูกต้องและตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเป็นจำนวนมาก ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ และตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การกำจัดขยะเป็นวาระแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ทส.เร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คพ. ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกค้างและการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น โดยการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจในด้านนโยบาย ด้านเทคนิควิชาการ และรูปแบบแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย จำนวน 14 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายมีแผนงาน/แนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่ และเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป

นายประลอง กล่าวว่า คพ.ลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 29 แห่ง และการจัดทำฐานข้อมูลขยะมูลฝอยเพื่อรวบรวมข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันและใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างตรงเป้า รวมทั้งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ?ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย? ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องและตกค้างในสถานที่กำจัดขยะ และร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางการทำงานต่อไป รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม และบูรณาการการดำเนินงานเพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม