Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
วันที่ 13 พ.ย. 62

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.ขอความร่วมมือร้านค้ากาชาด เสียงห้ามดังเกิน 80 เดซิเบลเอ 12 พ.ย. 62
MONRE has integrated for Haze Situation Preparedness in the North in 2020 (B.E. 2563) 11 พ.ย. 62
ฝุ่นละออง PM2.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 17 สถานี 7 พ.ย. 62
ข่าวกรมควบคุมมลพิษ รถขนาดใหญ่ปล่อยควันดำ กว่าร้อยละ 30 6 พ.ย. 62
คพ. เชิญชวนลอยกระทง ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม 31 ต.ค. 62
คพ.ร่วมเปิดตัวโครงการ TRASH ร่วมเปลี่ยนโลก แปลงขยะให้มีค่า 29 ต.ค. 62
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 24 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ต.ค. 62
ฝุ่นละออง PM2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 14 สถานี ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. 22 ต.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. โปร่งใสติดอันดับที่ 5 ของประเทศ 21 ต.ค. 62
คพ. เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากแหล่งกำเนิด 16 ต.ค. 62
ทส. บูรณาการ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 63 10 ต.ค. 62
รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 8 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น 8 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00น. 8 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00น. 8 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 8 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00น. 8 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2562 8 ต.ค. 62
คพ. ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประชุมเตรียมการดำเนินงานในการแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 7 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2562 7 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2562 7 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร 2 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด ณ ศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง 2 ต.ค. 62
รายงานคุณภาพอากาศ (ค่าPM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1 ต.ค. 62
สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ 1 ต.ค. 62
สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ 30 ก.ย. 62
คพ.รายงานสถานการณ์ PM2.5 และข้อปฏิบัติ ในพท.กทม.และปริมณฑล วันที่ 28 กย.2562 30 ก.ย. 62
คพ.เผยคุณภาพอากาศในกทม. ค่า PM2.5 ยังเกินมาตรฐาน 2 แห่ง แต่ภาพรวมแนวโน้มลดลง 30 ก.ย. 62
สถานการณ์หมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ 30 ก.ย. 62
หมอกควันภาคใต้ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก - ดี 25 ก.ย. 62
รมว.ทส. มอบหมายให้ คพ. เร่งตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังลงพื้นที่ จ.อุบล 24 ก.ย. 62
หมอกควันภาคใต้ เกินค่ามาตรฐานขยายพื้นที่เป็น 7 จังหวัด 24 ก.ย. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ 20 ก.ย. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.แจง ท้องฟ้า กทม.มัว เกิดจากหมอกฝน 20 ก.ย. 62
ประกาศกรมควบคุมมลพิษบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ก.ย. 62
Air Pollution State Forecast System 18 ก.ย. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ทส. จับมือ 11 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 11 ก.ย. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 9 ก.ย. 62
ข่าวสิ่งแวดล้อม ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พื้นที่ภาคใต้ สถานี อ.หาดใหญ่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 5 ก.ย. 62
คพ. เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชฯ กราบทูลแนวทางการจัดการมลพิษสำหรับวัดในพระพุทธศาสนา 30 ส.ค. 62
การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างกรมควบคุมมลพิษแห่งราชอาณาจักรไทย และกรมควบคุมมลพิษแห่ง สปป.ลาว 28 ส.ค. 62
ไทย - ลาว ร่วมหารือเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ น้ำ/อากาศ /ขยะ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ส.ค. 62 ณ เมืองวังเวียง 28 ส.ค. 62
อาคารราชการต้องเป็นต้นแบบในการจัดการและบำบัดน้ำเสีย 26 ส.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 23 ส.ค. 62
คพ.เร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 23 ส.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 22 ส.ค. 62
คพ. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา เตรียมรับมือ PM2.5 19 ส.ค. 62
คพ. ร่วมกับ AIT ศึกษาแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 19 ส.ค. 62
กิจกรรม "ปั่นจักรยานบริจาควัสดุอะลูมิเนียม ครั้งที่ 8" มอบอะลูมิเนียมกว่า 1 ตัน 19 ส.ค. 62
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คพ. กรมอนามัยและศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 ส.ค. 62
หมอกควันไฟป่าพรุควนเคร็ง ฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 66-319 มคก./ลบ.ม. ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 9 ส.ค. 62
หมอกควันข้ามแดนเริ่มกระทบชายแดนภาคใต้ ป่าพรุควนเคร็ง คุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 7 ส.ค. 62
คพ.ตรวจคุณภาพอากาศ ป่าพรุควนเคร็ง พบว่าค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน 5 ส.ค. 62
คพ. ตรวจสอบคุณภาพอากาศป่าพรุควนเคร็งและหมอกควันข้ามแดน 2 ส.ค. 62
คพ. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำรถยนต์ 1 ส.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 30 ก.ค. 62
ชาวบ้าน ต.หนองปรือ พอใจผลการตรวจโรงงานปล่อยน้ำเสียลงในรางระบายน้ำ 30 ก.ค. 62
PCD has rehabilitated the Klity Creek with almost 50% operation progress as planned 26 ก.ค. 62
คพ. ติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562 25 ก.ค. 62
ทส. ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 มุ่งเน้นความร่วมมือ แก้ปัญหาจากต้นเหตุ 25 ก.ค. 62
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ส่งผลให้คุณภาพน้ำคลองหลอด จากระดับเสื่อมโทรมมากเป็นระดับพอใช้ถึงดี 22 ก.ค. 62
คพ. พัฒนา ระบบคาดการณ์สถานการณ์มลพิษอากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ในเรื่องของข้อมูลฝุ่นละอองขนาดเล็ก 18 ก.ค. 62
คพ.ตรวจคุณภาพน้ำย่านสะพานกรุงเทพ ค่าออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ปลาตาย 18 ก.ค. 62
คพ.ฟ้องผู้รับจ้างฉ้อโกงโครงการบำบัดน้ำเสียคลองด่านเรียกค่าเสียหายกว่า 5.9 หมื่นล้าน 12 ก.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. ฟ้องโรงงานเอทานอล เรียก 5.7 ล้าน กรณีกระเบนราหูตายในแม่กลอง 11 ก.ค. 62
คพ.รายงานระดับเสียงผ่านเว็บไซต์ การเคหะชุมชนดินแดงเสียงดังติดอันดับ 1 5 ก.ค. 62
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ก.ค. 62
คพ. แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย 2 ก.ค. 62
คพ. ฟื้นฟูห้วยคลิตี้ ก้าวหน้าเกือบ 50% ตามแผน 1 ก.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 24 มิ.ย. 62
1 ปี กับผลการดำเนินการในการจัดการขยะพลาสติก 24 มิ.ย. 62
ศาลยกฟ้อง คพ.ไม่ได้ละเลยฟื้นฟูหนองแหน 24 มิ.ย. 62
กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน "รัฐ-ราษฎร์ รวมพลัง ร่วมใจ แก้ปัญหาน้าเสีย" 24 มิ.ย. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 มิ.ย. 62
คพ.ร่วมมือ พศ.จัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด 21 มิ.ย. 62
PCD has raised law enforcement measure to minimize releasing BOD loading of effluent into Saen Saep 19 มิ.ย. 62
คพ.ปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 19 มิ.ย. 62
ทส.เตรียมรับมือหมอกควันภาคใต้ 19 มิ.ย. 62
คพ. เดินหน้าแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก 14 มิ.ย. 62
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 11 มิ.ย. 62
คพ. ชูมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ช่วยลดการระบายความสกปรกลงคลองแสนแสบ 10 มิ.ย. 62
1 ปี คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก การจัดการขยะพลาสติกเห็นผล 5 มิ.ย. 62
คพ.ติดตามการแก้ไขปัญหาบ่อขยะแพรกษา จ.สมุทรปราการ 4 มิ.ย. 62
คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้า 4 มิ.ย. 62
คพ.เผยผลตรวจคุณภาพน้าทะเล กรณีอุบัติเหตุสารเคมีระเบิดและไฟไหม้ บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง 4 มิ.ย. 62
แถลงข่าวชี้แจงกรณี กรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้สินค้าภายในเรือ KMTC HONGKONG บริเวณท่าเทียบเรือ 31 พ.ค. 62
PCD has developed effluent control standard for Power Plant Industries as specific point sources 31 พ.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง กรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บนเรือสินค้า KMTC Hongkong 30 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบัง 29 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือ A2 สถานการณ์คุณภาพอากาศกลับสู่ภาวะปกติ 29 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบัง 29 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบัง 29 พ.ค. 62
ไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ บนเรือขนส่งสินค้า ในท่าเทียบเรือ เอ 2 แหลมฉบัง 28 พ.ค. 62
คพ.รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง 28 พ.ค. 62
คพ.รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง 28 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบัง 28 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบังสถานการณ์คุณภาพอากาศกลับสู่ภาวะปกติ 28 พ.ค. 62
ความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์บริเวณท่าเรือ A2 ท่าเรือแหลมฉบัง 28 พ.ค. 62
ไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ บนเรือขนส่งสินค้า ในท่าเทียบเรือ เอ 2 ท่าเรือแหลมฉบัง 27 พ.ค. 62
คพ.รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 27 พ.ค. 62
คพ.รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 27 พ.ค. 62
คพ.รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 27 พ.ค. 62
คพ.จัดทำมาตรฐานควบคุมน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เป็นการเฉพาะแหล่งกำเนิดมลพิษ 23 พ.ค. 62
ประกาศคณะกรรมการการสรรหาพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ครั้งที่ 1 22 พ.ค. 62
คพ.จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 17 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 15 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 14 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 14 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 14 พ.ค. 62
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ ต. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 13 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 10 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 8 พ.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. สรุปผล "มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" เป็นไปตามแผนงาน 7 พ.ค. 62
คพ. มอบมือถือเก่า ในโครงการคืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ 1 พ.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 29 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 24 เม.ย. 62
ทส. สร้างการรับรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 23 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 23 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 19เมษายน 2562 22 เม.ย. 62
PCD persuaded people to apply 3R principal in celebrating "Happy Songkran, Protect Environment" 22 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 22 เมษายน 2562 22 เม.ย. 62
ครม. เห็นชอบโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 คพ.ประสาน ภาครัฐ เอกชนและประชาชน สู่เป้าหมาย 19 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 18 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 13 เมษายน 2562 17 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 17 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 17 เม.ย. 62
คพ.เชิญชวนประชาชน ใช้หลัก 3R ร่วมในการเฉลิมฉลองงาน "สงกรานต์สุขใจ รักษาสิ่งแวดล้อม" 17 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 17 เมษายน 2562 17 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 เม.ย. 62
คพ. เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 11 เม.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร) 11 เม.ย. 62
27 ปี คพ. ย้ำสปิริตองค์การ จัดการมลพิษของประเทศ 10 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562 9 เม.ย. 62
สถานการณ์คุณภาพน้ำและการเล่นน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 5 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 4 เม.ย. 62
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน 40 เครื่อง 4 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 3 เมษายน 2562 3 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 2 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562 2 เม.ย. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 29 มี.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน9จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 28 มี.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 27 มี.ค. 62
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ม.รามคำแหงเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการฯ 27 มี.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ มาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 27 มี.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 27 มี.ค. 62
การดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 25 มี.ค. 62
คพ.ตรวจควันดำเรือโดยสาร อ.ดำเนินสะดวก แก้เหตุเดือดร้อนของประชาชน 21 มี.ค. 62
Pollution Control Department has got the NACC Integrity Awards 20 มี.ค. 62
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 19 มี.ค. 62
คพ. กำชับเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ 19 มี.ค. 62
ค่าฝุ่นละอองภาคเหนือเพิ่มขึ้นทุกสถานี ขอความร่วมมืองดเผาอย่างเด็ดขาดจนถึง 30 เมษายน 19 มี.ค. 62
คพ.ปลื้มมีคนสมัครอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตาล้นทุกปี 19 มี.ค. 62
เชียงรายฝุ่นเพ่ิมขึ้น คพ.ประสาน จว.เชียงรายและเมียนมาเพื่อร่วมควบคุมการเผาในที่โล่ง 19 มี.ค. 62
ช่องทางแจ้งปัญหามลพิษออนไลท์ 15 มี.ค. 62
ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 12 มี.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน จากป.ป.ช. 12 มี.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ทส. ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ จังหวัดมีมาตรการควบคุมถึงหมู่บ้าน 11 มี.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ บินสำรวจแหล่งน้้าดับไฟปฏิบัติการฝนหลวงไม่ตกในพื้นที่เป้าหมาย 11 มี.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม สถานการณ์หมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2562 11 มี.ค. 62
การฝึกอบรมและทดสอบความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ประจำปี 62 4 มี.ค. 62
ทส. ติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ จังหวัดมีมาตรการควบคุมถึงหมู่บ้าน 27 ก.พ. 62
35 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ที่ประเทศไทย 27 ก.พ. 62
9 จังหวัดภาคเหนือ ระดมเจ้าหน้าที่ป้องกันหมอกควัน ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาอย่างเด็ดขาด 27 ก.พ. 62
คพ. ร่วมกับกองบังคับการตารวจจราจร ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำต่อเนื่อง 18 ก.พ. 62
ม.เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการฯ 14 ก.พ. 62
ทส. รุกป้องกันสถานการณ์ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 14 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. 8 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. 8 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. 8 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. 6 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562" เวลา 12.00 น. 6 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562" เวลา 07.00 น. 6 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. 5 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. 5 ก.พ. 62
ทส. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 5 ก.พ. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. 5 ก.พ. 62
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 ก.พ. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 52 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (07.00) 4 ก.พ. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 53 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (12.00) 4 ก.พ. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 51 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (15.00) 4 ก.พ. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 50 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (12.00) 4 ก.พ. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 54 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (15.00) 4 ก.พ. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 49 สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (07.00) 4 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป สังกัดกองกฎหมาย 30 ม.ค. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. 30 ม.ค. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. 30 ม.ค. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. 30 ม.ค. 62
คพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานอาเซียน มุ่งเป้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาค 29 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562 28 ม.ค. 62
คพ. ชี้แจงโลหะหนักในฝุ่นละออง PM 2.5 ปริมาณและองค์ประกอบมีความแตกต่างกัน 28 ม.ค. 62
คพ. กำชับรถยนต์ราชการ ต้องไม่มีควันดำ 28 ม.ค. 62
สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 26 มกราคม เวลา 12.00 28 ม.ค. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. 28 ม.ค. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562 28 ม.ค. 62
คพ. ทำแบบจาลองฯการเคลื่อนตัวของฝุ่นจากประเทศกัมพูชาผ่านลงไปทางชายแดนจังหวัดตราด 28 ม.ค. 62
Thailand State of Pollution 2018 28 ม.ค. 62
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจาวันที่ 23 มกราคม 2562 25 ม.ค. 62
ทส. แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน 25 ม.ค. 62
Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 25 ม.ค. 62
รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562" เวลา 15.00 น. 25 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก 24 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทส. แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน 24 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562 24 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 24 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. 24 ม.ค. 62
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2562 22 ม.ค. 62
รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. 21 ม.ค. 62
สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562 21 ม.ค. 62
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 18 ม.ค. 62
All sectors have accepted to stop usingplastic bags 17 ม.ค. 62
ทส. ผนึกกำลังร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 16 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.แจงปัญหาฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน 15 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ฝุ่น PM2.5 15 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนตอบรับเลิกใช้ถุงพลาสติก 10 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม:ไทยเตรียมจัดประชุมอาเซียน กว่า 180 การประชุม ภายใต้หลัก "Green Meeting" 8 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. จัดทำมาตรฐานเตาเผาศพ ยกระดับเป็น 4.0 3 ม.ค. 62
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ 2 ม.ค. 62
Non-circulating weather in Bangkok Metropolitan areas made particulate matter accumulation increased 2 ม.ค. 62

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.