Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
วันที่ 13 พ.ย. 62

การเปิดประตูระบายน้ำคลองสารภี ลงแม่น้ำปราจีน ปี ๕๙ ผ่านวิกฤติ ไม่กระทบสัตว์น้ำและการเลี้ยงปลากระชัง 30 ธ.ค. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 28 ธ.ค. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) 28 ธ.ค. 59
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากราชอาณาจักรภูฎาน และเจ้าหน้าที่สวทน. เยี่ยมชมห้อง LAB คลอง 6 23 ธ.ค. 59
คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ เยี่ยมชม LAB คลอง 6 23 ธ.ค. 59
คพ. ห่วงใยสารไดออกซินและฟิวแรนจากอุตสาหกรรม กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 20 ธ.ค. 59
คพ. เดินหน้าสร้างความเข้าใจกับแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ ปีที่ ๒ 19 ธ.ค. 59
ทส. ผนึกกำลัง มท. เดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 16 ธ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา โครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ 16 ธ.ค. 59
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ในภาคอุตสาหกรรม 14 ธ.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การปรับปรุงค่ามาตรฐาน ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ในบรรยากาศ 13 ธ.ค. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 28 พ.ย. 59
คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ 24 พ.ย. 59
คพ. ตั้งเป้า ติด 1 ใน 10 อันดับ โปร่งใสของประเทศในปี 2560 22 พ.ย. 59
การสัมมนาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย 21 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 18 พ.ย. 59
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิชาเคมีสิ่งแวดล้อมฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ 18 พ.ย. 59
ทส. ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมจากนโยบายสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ 18 พ.ย. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 พ.ย. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 พ.ย. 59
ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำฯ สำหรับลุ่มน้ำบางประกง 15 พ.ย. 59
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นและการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม ประจำปี 2560 11 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต 9 พ.ย. 59
คพ. เตรียมพร้อมโรดแมบการขับเคลื่อนยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดตามมาตรฐานสหภาพยุโรป 9 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 7 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 2 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ชุด (11 รายการ) 1 พ.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 พ.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 61 สถานี 26 ต.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ผลพิสูจน์สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง 21 ต.ค. 59
ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ แทนตำแหน่งที่ว่าง 20 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 19 ต.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ตรวจพิสูจน์ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุปลากระเบนราหูตายที่สมุทรสงคราม 18 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดกรองตัวอย่างจุลินทรีย์ 13 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดเตาให้ความร้อน 13 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและไขมัน 13 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดผลิตน้ำแบบ Reverse Osmosis 13 ต.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง 13 ต.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง กรณีปลากระเบนราหูตายในแม่น้ำแม่กลอง คพ. พบสภาพน้ำไม่มีสิ่งผิดปกติ 11 ต.ค. 59
คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฎจันทรเกษมเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ 4 ต.ค. 59
การฝึกอบรมและทดสอบผู้ตรวจวัดความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ 30 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือตรวจวัดสารมลพิษ Aldehyde 30 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ 30 ก.ย. 59
ขอเชิญแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 7 สถานี 30 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การจัดจ้างซ่อมบำรุงและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัด และอุปกรณ์ 29 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี จำนวน ๕ ชุด 29 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.รณรงค์ลดใช้รถยนต์ ( Car Free Day 2016) 22 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทส. และ มท. ร่วมกันผลักดันแผน "ประเทศไทย ไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" 22 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน 22 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. พร้อมจัดการมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 21 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของชุดตรวจวัดระดับเสียงจากอากาศยาน 20 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. สำรวจการจัดการขยะมูลฝอย จ.น่าน 19 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. สำรวจพื้นที่เพาะปลูกการเกษตร จ.น่าน 19 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 13 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คุณลัษณะเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง แบบอัตโนมัติพร้อมตู้ 13 ก.ย. 59
วันที่ 29 ก.ค. 59 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดี คพ. เป็นประธานร่วมกับผู้นำจาก คพ. ไต้หวัน 9 ก.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ลงนามความมือร่วมกับ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แก้ไขปัญหามลพิษ 9 ก.ย. 59
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความชำนาญ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ 9 ก.ย. 59
ขั้นตอนการขอรับบริการแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ 5 ก.ย. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ขอบเขตการจ้างพนักงานขับรถยนต์ 30 ส.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. จัดทำเกณฑ์อู่ซ่อมรถสีเขียว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 26 ส.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.เปิดค่ายเยาวชนต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เยาวชนจากทุกภาคเข้าร่วม 23 ส.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ผลักดันสินค้าและบริการสีเขียวสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 ส.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง อาเซียนเห็นชอบโรดแมปอาเซียน ภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน 15 ส.ค. 59
Prof. Dr. Hiroaki Furumai และคณะนักศึกษาฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการยานพาหนะ คพ. 8 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง 3 ส.ค. 59
คพ. จัดสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษ เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ 29 ก.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการประกวดราจ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง กรมควบคุมมลพิษ 28 ก.ค. 59
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ รับมอบเงินบริจาคและวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน 26 ก.ค. 59
ประกาศผลเรียงความเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔ 25 ก.ค. 59
เจ้าหน้าที่ คพ. (สปป.ลาว) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 22 ก.ค. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ปิดหลักสูตร การสร้างควาสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ คพ. (สปป.ลาว) 14 ก.ค. 59
ทส. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียน และเตรียมการรับมือหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๐ 30 มิ.ย. 59
คพ. เตรียมเดินหน้าฟื้นฟูห้วยคลิตี้ตามแผน 30 มิ.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ควบคุมและปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 22 มิ.ย. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม 22 มิ.ย. 59
คพ.เดินหน้าประกวดราคาฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 582 ล้านบาท 17 มิ.ย. 59
กปส. มอบอะลูมิเนียม 1 ตัน ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 17 มิ.ย. 59
คพ. พลักดันสินค้าและบริการสีเขียวสู่ภาคเหนือ 17 มิ.ย. 59
ประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ แทนตำแหน่งที่ว่าง 17 มิ.ย. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ 17 มิ.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.ระดมความเห็น ร่างยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี + แผนจัดการมลพิษ ปี 60-64 10 มิ.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ร่วมประชุมท้องถิ่น จ.กระบี่ แก้ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เกาะพีพี 8 มิ.ย. 59
โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔ 8 มิ.ย. 59
คพ. เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" 6 มิ.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" 6 มิ.ย. 59
คพ. ไทย ติวเข้มการจัดการมลพิษให้ คพ. สปป.ลาว 1 มิ.ย. 59
กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงนาม MOU 30 พ.ค. 59
คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชม LAB ยานพาหนะ 27 พ.ค. 59
รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2559 26 พ.ค. 59
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าว "การจัดงานสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน" 26 พ.ค. 59
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 26 พ.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางปฏิบัติในการลดและคัดแยกขยะภายในหน่วยงานต่าง ๆ 24 พ.ค. 59
ประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๗ 23 พ.ค. 59
คพ. ปลูกไม้มงคลริมน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อม 19 พ.ค. 59
ครม. เห็นชอบแผนแม่บทจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) พร้อมเดินหน้า 17 พ.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 4 พ.ค. 59
คพ. จัดรับฟังความเห็นร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 29 เม.ย. 59
แจ้งปิดการให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เก่า 29 เม.ย. 59
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ 22 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 เม.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑๙ /๒๕๕๙ สงกรานต์ ปี 59 แหล่งน้ำส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 19 เม.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒๐ /๒๕๕๙ ทส. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 19 เม.ย. 59
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ร่วมหาทางออกปัญหาขยะระนอง รองรับการท่องเที่ยว 12 เม.ย. 59
ทส. คุมเข้มรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ 8 เม.ย. 59
คพ. ตรวจคุณภาพน้ำหนองหาร - ห้ามปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำใช้ 7 เม.ย. 59
เจ้าหน้าที่กลุ่มห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาฝึกงาน (กปห.) /ฝคป. เข้าเยี่ยมชม LAB ยานพาหนะ 7 เม.ย. 59
ทส.ผลักดัน แก้ปัญหามลพิษหมอกควันในอาเซียน 31 มี.ค. 59
เขตควบคุมมลพิษ 29 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาค ข. และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 25 มี.ค. 59
คณะอาจารย์ นักวิชาการ จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ฯ เข้าเยี่ยมชม LAB ยานพาหนะ (คลองหก) 24 มี.ค. 59
คพ. ติวเข้ม เทคนิคการบ่งชี้อันตรายจากกากของเสียอุตสาหกรรม 24 มี.ค. 59
ทส.เดินหน้าตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๕๙ 21 มี.ค. 59
ไทยจับมือญี่ปุ่น สัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและบทบาทของ อปท. 21 มี.ค. 59
ฝุ่นละอองภาคเหนือ วันที่ 19 มีนาคม 2559 20 มี.ค. 59
อาเซียนร่วมใจแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนร่วมประชุมยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน 8 มี.ค. 59
คพ. จับมือผู้ประกอบการโรงแรมร่วมจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 มี.ค. 59
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจากราชอาณาจักรภูฎาน ฯ เยี่ยมชม LAB ยานพาหนะ 1 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในการประเมินสมรรถนะเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 17 ก.พ. 59
คพ. เสนอแผนจัดการน้ำเสียแหล่งท่องเที่ยว เกาะเสม็ด - เกาะพีพี 16 ก.พ. 59
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ : การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ( e-Government ) 12 ก.พ. 59
กรมควบคุมมลพิษ จัดการฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพอากาศ ประจำปี 2559 11 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานฯ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา 11 ก.พ. 59
อธิบดี คพ. ตรวจความพร้อมป้องกันหมอกควัน อ.แม่แจ่ม เพิ่มจุดตรวจคุณภาพอากาศ 10 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย 4 ก.พ. 59
ไทย - ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ 4 ก.พ. 59
ประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบการ์ตูนและคำขวัญ รณรงค์ประหยัดน้ำ 2 ก.พ. 59
คพ. ดึงภาคเอกชนเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างสินค้าสีเขียว พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 1 ก.พ. 59
ความร่วมมือของประเทศไทยในเวทีโลก...กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 29 ม.ค. 59
รายชื่อผู่ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 25 ม.ค. 59
คณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ (คลอง 6) 25 ม.ค. 59
รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ บริเวณพื้นที่แม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม 2559 19 ม.ค. 59
บริจาคอะลูมิเนียมทำขาเทียม ส่งฟรีที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา 15 ม.ค. 59
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี (SDGs) 13 ม.ค. 59
10 ข่าวเด่นมลพิษ ปี 2558 12 ม.ค. 59
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558 11 ม.ค. 59

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.