Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
วันที่ 19 ต.ค. 62

คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกล 29 ธ.ค. 60
คพ. เตรียมยกเลิกการตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ลดข้อขัดแย้ง เป็นไปตามมาตรฐานสากล 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง ต.นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 27 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 ธ.ค. 60
คพ. จับมือโตโยต้าและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์ 18 ธ.ค. 60
ประกาศรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับซากผลิตภัณฑ์ 13 ธ.ค. 60
คพ. แจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์การระบายน้ำออกจากทุ่งพื้นที่กักเก็บน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 ธ.ค. 60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 7 ธ.ค. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 7 ธ.ค. 60
ประกาศยกเลิกประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ ตรวจวิเคราะห์สารอินทร์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ 4 ธ.ค. 60
ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย 29 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ 20 พ.ย. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 พ.ย. 60
คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว 17 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 16 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คพ. 15 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 15 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 8 สถาน 15 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้ำ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสารที่ละลายได้ทั้งหมด 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไออนแบบอัตโนมัติ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้้า 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นข้อกำหนดการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ 14 พ.ย. 60
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 10 พ.ย. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 พ.ย. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 8 พ.ย. 60
การสัมมนา"โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย" 8 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดสอบเทียบเตรื่องตรวจวัดก๊าชโอโซน 8 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 31 ต.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. อันดับความโปร่งใสสูงขึ้น 30 ต.ค. 60
การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ต.ค. 60
คพ. โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียงให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก (AIT) เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง 6 19 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างขอบเขตของงานจัดจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 11 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของกรมควบคุมมลพิษ 10 ต.ค. 60
คณะอาจารย์และนักวิจัยด้าน Air Pollution จากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab คลอง6 27 ก.ย. 60
คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง6 27 ก.ย. 60
ทส. เปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 25 ก.ย. 60
คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนายช่างเทคนิค คพ. 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 20 ก.ย. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ.ปลื้ม ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 15 ก.ย. 60
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว 8 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 6 ก.ย. 60
คพ. แจงการแก้ไขปัญหาปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของเสียอันตราย 31 ส.ค. 60
คพ. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ 31 ส.ค. 60
คพ. จัดสัมมนาวิชาการแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 29 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ประจำปี 2560 18 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 ส.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ประกาศ 13 ชายหาด ติด 5 ดาว ปี 2560 11 ส.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. เตรียมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษพื้นที่น้ำท่วม 11 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ส.ค. 60
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ส.ค. 60
คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย 1 ส.ค. 60
คพ. เสนอแนวทางจัดการปัญหาขยะจากการขนถ่ายสินค้าในทะเลบริเวณเกาะสีชัง 1 ส.ค. 60
คพ. เดินหน้าเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ประกอบการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย 27 ก.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ขยายเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่นสู่ภูมิภาค 25 ก.ค. 60
ขอขยายเวลาแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง กทม. 21 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปต.นักวิชาการเงินและบัญชี 14 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปต.นักวิชาการพัสดุ 14 ก.ค. 60
คพ.ร่วม สสภ.1 เร่งตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งหมดภายในปีนี้ จัดเสริมเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย 14 ก.ค. 60
Minister of MNRE emphasizes Thailand's standpoint on chemical and waste management 6 ก.ค. 60
The 5 ASEAN countries have alerted to improve the transboundary haze pollution monitoring 6 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน 4 ก.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ร่วมดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ขับเคลื่อน "ประเทศไทย ๔.๐" 30 มิ.ย. 60
คพ.เตือนผู้เลี้ยงปลากระชัง ในแม่น้ำป่าสัก 29 มิ.ย. 60
ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ เป็นอันดับที่ 66 โดยสมบูรณ์ 29 มิ.ย. 60
7 ประเทศอาเซียน เห็นชอบปรับปรุงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 29 มิ.ย. 60
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มอบ คพ. ประสาน ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ 29 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คพ. 28 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คพ. 28 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 19 มิ.ย. 60
คพ. ขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่น 19 มิ.ย. 60
ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดปทุมธานี 12 มิ.ย. 60
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า 2 มิ.ย. 60
ทส. ถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560 2 มิ.ย. 60
คพ. กำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมรอบท่าอากาศยาน 2 มิ.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 1 มิ.ย. 60
PCD implements sustainable consumption and production concept 30 พ.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น Research Fellowship at the Network Center of EANET 29 พ.ค. 60
ศาสตราจารย์ ดร. เรย์ เอฮาร์ด อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.วอชิงตัน ฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง6 25 พ.ค. 60
คพ. สสส. จุฬา ฯ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0 22 พ.ค. 60
อาเซียน 5 ประเทศ เตรียมยกระดับเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดน 19 พ.ค. 60
คพ. แจงจะเร่งดำเนินการทำสัญญาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 9 พ.ค. 60
รมว.ทส. เน้นย้ำจุดยืนประเทศไทย จัดการสารเคมีและของเสียเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) 4 พ.ค. 60
คณะทำงานการปรับปรุงไอเสียรถยนต์ใหม่ในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ 4 พ.ค. 60
Songkran festival 2017: Water quality observation 3 พ.ค. 60
Thailand State of Pollution 2016 3 พ.ค. 60
Entrepreneurs join to bring back clean water into Saen Saep Canal 3 พ.ค. 60
Old mobile phone recycling, charities and makes nation 3 พ.ค. 60
The 6th Meeting of Sub-Regional Ministerial Steering Committee 3 พ.ค. 60
PCD,s cooperation with Asia-Pacific Region on safety of chemical and waste management 3 พ.ค. 60
กสทช. จับมือ ทส.เตรียมจัดการซากโทรศัพท์มือถือ ลดการใช้ทรัพยากร 2 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งรองอธิบดีศูนย์เครือข่าย (EANET) 27 เม.ย. 60
คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น 26 เม.ย. 60
คพ. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษ 21 เม.ย. 60
รัฐคืนน้ำใส ให้คลองแสนแสบ 20 เม.ย. 60
คณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง 6 10 เม.ย. 60
สงกรานต์ปีนี้ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเล่นน้ำได้ตามปกติ 7 เม.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 5 เม.ย. 60
ครบ 25 ปีมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 เม.ย. 60
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ต.นิติกรปฏิบัติการ 3 เม.ย. 60
คพ. เผยกรณีเหตุปลาตาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 31 มี.ค. 60
แจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษได้สะดวก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 20 มี.ค. 60
คพ. จัดทำระบบเตือนภัยและคาดการณ์คุณภาพน้ำล่วงหน้าแก้ปัญหาวิกฤตในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน 15 มี.ค. 60
๑ เดือน กับมาตรการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดแก้ปัญหาหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 15 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบใน ต.นิติกรปฏิบัติการ 15 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ 10 มี.ค. 60
คพ. ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 9 มี.ค. 60
คพ. จัดประชุมเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 9 มี.ค. 60
ทอ.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คพ. สร้างความร่วมมือ จัดทำยุทธศาสตร์และจัดการสิ่งแวดล้อม 8 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 มี.ค. 60
คพ. ร่วมหารือระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย 6 มี.ค. 60
การฝึกอบรมและทดสอบความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ครั้งที่2 3 มี.ค. 60
คพ. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 มี.ค. 60
การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 27 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 22 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คพ. 22 ก.พ. 60
ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน 20 ก.พ. 60
ขอเชิญยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 20 ก.พ. 60
คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ 17 ก.พ. 60
ไทยจับมือญี่ปุ่นสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 14 ก.พ. 60
คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ภายใต้แนวคิด " สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน " 1 ก.พ. 60
คพ. อบรมอาสาป้องกันภัยสารเคมี เตรียมเผชิญเหตุอุบัติภัย 1 ก.พ. 60
คพ. ร่วมตรวจวัดเสียงท่อไอเสียของเด็กแว้นตามคำสั่ง คสช. 30 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (ทั่วไป) กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบสัมภาษณ์) 27 ม.ค. 60
ทส. เดินหน้า สร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ คืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ 26 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบสัมภาษณ์) 26 ม.ค. 60
คพ. ขอเชิญร่วมฝึกอบรม "สู้ภัยสารเคมี ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การปรับปรุงค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ในบรรยากาศครั้งที 2 19 ม.ค. 60
คพ. จัดอบรม "สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ" เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ 19 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ต.นิติกรปฏิบัติการ 16 ม.ค. 60
สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2559 13 ม.ค. 60
คพ. ติวพื้นที่ท่องเที่ยว 4 แห่ง ต้นแบบความยั่งยืน 4 ม.ค. 60

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.