502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
วันที่ 22 ก.พ. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 232 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
คพ. เตรียมความพร้อมกรณีตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกล 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ แยกทิ้งขยะอันตราย จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับควันดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 60
คพ. เตรียมยกเลิกการตรวจวัดควันดำด้วยระบบกระดาษกรอง ลดข้อขัดแย้ง เป็นไปตามมาตรฐานสากล 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรง ต.นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ 28 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำกระเป๋าผ้า จำนวน 230 ใบ 28 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 27 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาด 200 kVA 26 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 60
ห้องแลป (คลอง 6) ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์และคณะ ฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 906 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 60
คพ. เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายควบคุมการระบายน้ำทิ้ง เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบดูแลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติสำหรับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตะกอนดิน โดยวิธีคัดเลือก 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 19 ธ.ค. 60
คพ. จับมือโตโยต้าและหน่วยงานภาครัฐ ร่วมเดินหน้าโครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดการของเสียจากซากรถยนต์ 18 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 60
รมว.ทส. ลงพื้นที่เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ ต.หน้าพระลาน 18 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
คพ. รายงานสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คำแนะนำทางวิชาการ เรื่องเกณฑ์ระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องตรวจวัดระดับเสียงยี่ห้อ Larson Davis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชผัก 400 ตัวอย่าง 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 82 รายการ 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋า จำนวน 150 ใบ 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ จำนวน 20 ตัวอย่าง 14 ธ.ค. 60
ประกาศรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรองรับการจัดตั้งศูนย์รับซากผลิตภัณฑ์ 13 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 60
คพ. แจ้งเตือนเตรียมรับสถานการณ์การระบายน้ำออกจากทุ่งพื้นที่กักเก็บน้ำลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 13 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ 13 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ขนาด 2 ลิตร โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความลึก 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ความเค็ม ของแข็งที่ละลายน้ำและอุณหภูมิของน้ำ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดสารปรอทในบรรยากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 119 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ทส. ผนึกกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี ๒๕๖๑ 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการสัมมนา จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวหมอกควันภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ HARDDISK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำจัดสาหร่าย Ultra Sonic จำนวน 1 เครื่อง 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 230 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความขุ่นของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง X-ray Fluorescent จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศยกเลิกประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ ตรวจวิเคราะห์สารอินทร์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ 4 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไออนแบบอัตโนมัติ 30 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัด 26 สถานี 29 พ.ย. 60
ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย 29 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 27 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทอัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 60
ห้องแลปคลอง 6ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.วนิดาพร้อมนักศึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ 23 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทอัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล และแพลงตอนพืช จำนวน 2 รายการ 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ 20 พ.ย. 60
ห้องแลป (คลอง 6) ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร. สุพัฒน์และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานห้องปฏิบัติการ 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในสำนักงานในภาพรวม คพ. คือกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 60
คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี เหมาะแก่การท่องเที่ยว 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและปรับแต่งจอแสดงผล 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 16 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คพ. 15 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 15 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 8 สถาน 15 พ.ย. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ลงนามความร่วมมือจัดทำฐานข้อมูลขยะพลาสติก 15 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตงานจัดจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล 2 รายการ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้างวิเคราะห์ฯ เนื้อเยื่อสัตว์น้ำ 3 รายการ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้ำ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสารที่ละลายได้ทั้งหมด 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณแคทไอออนและแอนไออนแบบอัตโนมัติ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์สารประกอบโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นขอบเขตของงานการจัดซื้อชุดวิเคราะห์ฟอสฟอรัสและฟอตเฟตในตัวอย่างน้้า 14 พ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นข้อกำหนดการดำเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลและชายฝั่งทั่วประเทศ 14 พ.ย. 60
คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 10 พ.ย. 60
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เปลี่ยนแปลง และ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 9 พ.ย. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. พัฒนาขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 8 พ.ย. 60
การสัมมนา"โครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย" 8 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาชุดสอบเทียบเตรื่องตรวจวัดก๊าชโอโซน 8 พ.ย. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม เลิกใช้แคปซีลมากขึ้น ประชาชนตระหนักผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3 พ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 31 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ฯ แบบเคลื่อนที่ 31 ต.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. อันดับความโปร่งใสสูงขึ้น 30 ต.ค. 60
การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ต.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. แจงการดำเนินการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ 20 ต.ค. 60
คพ. โดยสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียงให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก (AIT) เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง 6 19 ต.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ที่ประชุม อนุสัญญามินามาตะฯ ตระหนักการเผาในที่โล่งปล่อยปรอทกระทบสิ่งแวดล้อม 17 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างขอบเขตของงานจัดจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 11 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ของกรมควบคุมมลพิษ 10 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อระบบสารองไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) 9 ต.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ไทย เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 9 ต.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ หลังบ่อน้ำเสียโรงงานเอทานอลพังทลาย 9 ต.ค. 60
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง6 9 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 ต.ค. 60
คณะอาจารย์และนักวิจัยด้าน Air Pollution จากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง Lab คลอง6 27 ก.ย. 60
คณะผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ประเทศศรีลังกา เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง6 27 ก.ย. 60
ทส. เปิดศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 25 ก.ย. 60
คพ. และชาวบ้านหมู่บ้านคลิตี้ ร่วมกันทำพิธีเปิดการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว 25 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนายช่างเทคนิค คพ. 25 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 21 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 20 ก.ย. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม - คพ.ปลื้ม ได้รับการประเมินเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น 15 ก.ย. 60
ไทย กับ สปป.ลาว ลงนามความร่วมมือด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 11 ก.ย. 60
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย ชายหาดท่องเที่ยว 8 ก.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 6 ก.ย. 60
คพ. แจงการแก้ไขปัญหาปัญหากากอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของเสียอันตราย 31 ส.ค. 60
คพ. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียในเบื้องต้นแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ 31 ส.ค. 60
คพ. อบรมอาสาสมัคร หน่วยกู้ภัยเตรียมความพร้อมปฎิบัติงานและช่วยเหลือชีวิตในพื้นที่อับอากาศ 30 ส.ค. 60
คพ. จัดสัมมนาวิชาการแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 29 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น (sensory test) ประจำปี 2560 18 ส.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 ส.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ประกาศ 13 ชายหาด ติด 5 ดาว ปี 2560 11 ส.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. เตรียมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษพื้นที่น้ำท่วม 11 ส.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม :คพ.แจงประเด็นฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย 11 ส.ค. 60
นายกรัฐมนตรีนำ ครม. ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" 9 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ส.ค. 60
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 ส.ค. 60
คพ. ประสานท้องถิ่นเตรียมรับมือจัดการขยะมูลฝอยจากเหตุอุทกภัย 1 ส.ค. 60
คพ. เสนอแนวทางจัดการปัญหาขยะจากการขนถ่ายสินค้าในทะเลบริเวณเกาะสีชัง 1 ส.ค. 60
คพ. เดินหน้าเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ประกอบการในการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย 27 ก.ค. 60
ไทย ส่งหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกัมพูชา พัฒนาศักยภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ 26 ก.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ขยายเครือข่ายมนุษย์ดมกลิ่นสู่ภูมิภาค 25 ก.ค. 60
ขอขยายเวลาแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง กทม. 21 ก.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ประชารัฐร่วมใจ แยกทิ้งขยะอันตราย 18 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปต.นักวิชาการเงินและบัญชี 14 ก.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปต.นักวิชาการพัสดุ 14 ก.ค. 60
คพ.ร่วม สสภ.1 เร่งตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสียคลองแม่ข่าทั้งหมดภายในปีนี้ จัดเสริมเทคนิคการบำบัดน้ำเสีย 14 ก.ค. 60
รัฐผุดไอเดียปลูกต้นไม้บนที่ฝังกลบขยะเก่า และแนวกันชนบ่อขยะใหม่เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 14 ก.ค. 60
ภาครัฐเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี ๒๕๖๐ 11 ก.ค. 60
Minister of MNRE emphasizes Thailand's standpoint on chemical and waste management 6 ก.ค. 60
The 5 ASEAN countries have alerted to improve the transboundary haze pollution monitoring 6 ก.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือตรวจวัดระดับเสียงอากาศยานในพื้นที่ชุมชน 4 ก.ค. 60
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. ร่วมดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ขับเคลื่อน "ประเทศไทย ๔.๐" 30 มิ.ย. 60
คพ.เตือนผู้เลี้ยงปลากระชัง ในแม่น้ำป่าสัก 29 มิ.ย. 60
ไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ เป็นอันดับที่ 66 โดยสมบูรณ์ 29 มิ.ย. 60
7 ประเทศอาเซียน เห็นชอบปรับปรุงการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 29 มิ.ย. 60
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มอบ คพ. ประสาน ป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการทำงานในพื้นที่อับอากาศ 29 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ คพ. 28 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี คพ. 28 มิ.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพอากาศ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 19 มิ.ย. 60
คพ. ขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่น 19 มิ.ย. 60
ผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการสารเคมีและของเสีย ครั้งที่ ๒ 13 มิ.ย. 60
ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) กรมควบคุมมลพิษ จังหวัดปทุมธานี 12 มิ.ย. 60
คพ.รุกดับกลิ่นเหม็นโรงยางพาราทั่วประเทศ เตรียมออกค่ามาตรฐานกลิ่น ป้องกันชุมชนรอบข้าง 9 มิ.ย. 60
คพ.ร่วมกับ กทม. จัดรับฟังความเห็นการจัดการอากาศ เสียง ใน กทม. และปริมณฑล 6 มิ.ย. 60
ทส. ผนึกกำลังประชารัฐร่วมใจคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า 2 มิ.ย. 60
ทส. ถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560 2 มิ.ย. 60
คพ. กำหนดเกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมรอบท่าอากาศยาน 2 มิ.ย. 60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-20 กรกฏาคม 2560 1 มิ.ย. 60
PCD implements sustainable consumption and production concept 30 พ.ค. 60
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น Research Fellowship at the Network Center of EANET 29 พ.ค. 60
ศาสตราจารย์ ดร. เรย์ เอฮาร์ด อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.วอชิงตัน ฯ เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง6 25 พ.ค. 60
คพ. สสส. จุฬา ฯ ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0 22 พ.ค. 60
อาเซียน 5 ประเทศ เตรียมยกระดับเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดน 19 พ.ค. 60
NBTC cooperated with MNRE: manage old mobile phones 19 พ.ค. 60
คพ. ชี้ผลคุณภาพแม่น้ำแม่กลองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน 15 พ.ค. 60
คพ. ร่วมกับ จ.เชียงใหม่ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน 11 พ.ค. 60
คพ. แจงจะเร่งดำเนินการทำสัญญาการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 9 พ.ค. 60
รมว.ทส. เน้นย้ำจุดยืนประเทศไทย จัดการสารเคมีและของเสียเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5 พ.ค. 60
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (คลอง 6) 4 พ.ค. 60
คณะทำงานการปรับปรุงไอเสียรถยนต์ใหม่ในประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ 4 พ.ค. 60
คพ. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำแม่กลอง หลังพบปลากระเบนตาย 4 พ.ค. 60
ความเคลื่อนไหวผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 13 4 พ.ค. 60
Songkran festival 2017: Water quality observation 3 พ.ค. 60
Thailand State of Pollution 2016 3 พ.ค. 60
Entrepreneurs join to bring back clean water into Saen Saep Canal 3 พ.ค. 60
Old mobile phone recycling, charities and makes nation 3 พ.ค. 60
The 6th Meeting of Sub-Regional Ministerial Steering Committee 3 พ.ค. 60
PCD,s cooperation with Asia-Pacific Region on safety of chemical and waste management 3 พ.ค. 60
กสทช. จับมือ ทส.เตรียมจัดการซากโทรศัพท์มือถือ ลดการใช้ทรัพยากร 2 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งรองอธิบดีศูนย์เครือข่าย (EANET) 27 เม.ย. 60
คพ. ยกระดับศูนย์ควบคุมมลพิษ จ.ระยอง เป็นระดับภาค รุกแก้ไขปัญหามลพิษและสร้างความเชื่อมั่น 26 เม.ย. 60
คพ. ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้กับแหล่งกำเนิดมลพิษ 21 เม.ย. 60
รัฐคืนน้ำใส ให้คลองแสนแสบ 20 เม.ย. 60
คณะอาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมห้อง LAB คลอง 6 10 เม.ย. 60
สงกรานต์ปีนี้ คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถเล่นน้ำได้ตามปกติ 7 เม.ย. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย 5 เม.ย. 60
ครบ 25 ปีมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 เม.ย. 60
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ต.นิติกรปฏิบัติการ 3 เม.ย. 60
คพ. เผยกรณีเหตุปลาตาย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 31 มี.ค. 60
แจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษได้สะดวก ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 20 มี.ค. 60
คพ. จัดทำระบบเตือนภัยและคาดการณ์คุณภาพน้ำล่วงหน้าแก้ปัญหาวิกฤตในลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ท่าจีน 15 มี.ค. 60
๑ เดือน กับมาตรการประกาศห้ามเผาเด็ดขาดแก้ปัญหาหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ 15 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบใน ต.นิติกรปฏิบัติการ 15 มี.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ 10 มี.ค. 60
คพ. ขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 9 มี.ค. 60
คพ. จัดประชุมเผยแพร่ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน 9 มี.ค. 60
ทอ.แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คพ. สร้างความร่วมมือ จัดทำยุทธศาสตร์และจัดการสิ่งแวดล้อม 8 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (คนพิการ) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 มี.ค. 60
คพ. ร่วมหารือระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก จัดการสารเคมีและของเสียอย่างปลอดภัย 6 มี.ค. 60
การฝึกอบรมและทดสอบความทึบแสงของเขม่าควันด้วยสายตา และการใช้แผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์ ครั้งที่2 3 มี.ค. 60
คพ. เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 2 มี.ค. 60
การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศอนุภูมิภาคแม่โขง เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 6 27 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 22 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คพ. 22 ก.พ. 60
ทส. เดินหน้าผลักอาเซียนปลอดหมอกควัน 20 ก.พ. 60
ขอเชิญยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 20 ก.พ. 60
คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ 17 ก.พ. 60
ไทยจับมือญี่ปุ่นสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 14 ก.พ. 60
คพ. ประกาศเจตจำนงสุจริต ภายใต้แนวคิด " สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน " 1 ก.พ. 60
คพ. อบรมอาสาป้องกันภัยสารเคมี เตรียมเผชิญเหตุอุบัติภัย 1 ก.พ. 60
คพ. ร่วมตรวจวัดเสียงท่อไอเสียของเด็กแว้นตามคำสั่ง คสช. 30 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (ทั่วไป) กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบสัมภาษณ์) 27 ม.ค. 60
ทส. เดินหน้า สร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ คืนน้ำใสให้คลองแสนแสบ 26 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานราชการ (คนพิการ) กำหนดวัน เวลา สถานที่ (สอบสัมภาษณ์) 26 ม.ค. 60
คพ. ขอเชิญร่วมฝึกอบรม "สู้ภัยสารเคมี ทำดีเพื่อพ่อ" 20 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การปรับปรุงค่ามาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ในบรรยากาศครั้งที 2 19 ม.ค. 60
คพ. จัดอบรม "สู้ภัยสารเคมี ทําดีเพื่อพ่อ" เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ 19 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ต.นิติกรปฏิบัติการ 16 ม.ค. 60
สถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2559 13 ม.ค. 60
คพ. ชี้คุณภาพอากาศดีส่งท้ายปี ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 4 ม.ค. 60
คพ. ติวพื้นที่ท่องเที่ยว 4 แห่ง ต้นแบบความยั่งยืน 4 ม.ค. 60
คพ. ติวเข้มจัดการน้ำเสียชุมชนในพื้นที่เร่งด่วน แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เสื่อมโทรม 4 ม.ค. 60

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.