Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.

สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือ ท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ.2542

เนื่องด้วย ปี พ.ศ. 2542 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง
ฉะนั้นรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยฉบับนี้ จึงได้นำเสนอโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริหนึ่ง
ที่สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ เป็นบทแรกของรายงานฯ เพื่อเป็นการเทิด
พระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสนิกกร
ชาวไทย

นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากภาวะมลพิษ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้ ฟรี ที่ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2298 2072,83, หรือ 88 โทรสาร 02 298 2002


ปรับปรุงล่าสุด: 7 ส.ค. 62 เวลา 13:50:00

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.