Connection Failure PCD : Publications

ค้นหาสื่อสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดคพ.ได้ 24 ชม.


สิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


สิ่งพิมพ์ :ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการหมักปุ๋ย (สารบำรุุงดิน)
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการเผา
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ ฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)
คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2558
คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า พิมพ์ครั้งที่ 7 ปี 2558
คู่มือการกรอกแบบสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือแนวทางการระงับเหตุไฟไหม้ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
คู่มือ 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Landfill Q-20)
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือการประเมินสมรรถนะการดำเนินงานฝังกลบมูลฝอย
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่า
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยให้เป็นพลังงานสำหรับท้องถิ่น
พลาสติกและโฟม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
คู่มือ การทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย(Composting)
คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
คู่มือสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร
การกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(Sanitary Landfill)
แนวทางการคำนวณอัตราค่าบริการการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประยุกต์
คู่มือ การจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
คู่มือแนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน
คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับผู้ประกอบการอาชีพรับซื้อของเก่า
คู่มือการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย สำหรับเยาวชน
คู่มือแนวทางการลดการใช้พลาสติกและโฟม ในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชน เพื่อการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
แนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียจากการก่อสร้างและรื้อถอน
รายงานการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งก่อสร้างสำหรับประเทศไทย
เกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
คู่มือการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่กำจัดมูลฝอย
คู่มือปฏิบัติ : การนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับวัดในพระพุทธศาสนา
คู่มือการทำปุ๋ยหมักจากขยะมูลฝอย
การกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill)


ปรับปรุงล่าสุด: 27 เม.ย. 60 เวลา 10:58:16

404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.