Connection Failure PCD : Publicationsสิ่งพิมพ์อื่นๆที่จะออกเผยแพร่ในอนาคตจะประกาศในหน้านี้ หรือท่านอาจจะสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ คพ. ตลอดจนการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่นี่

หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้


รายงานสถานการณ์ / รายงานประจำปี 55 เล่ม
วารสาร 104 เล่ม
หนังสือ
ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 86 เล่ม
ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 43 เล่ม
ด้านการจัดการขยะมูลฝอย 32 เล่ม
ด้านการจัดการของเสียและอันตราย 26 เล่ม
อื่นๆ 34 เล่ม


สิ่งพิมพ์ :ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
-->
คู่มือการบำรุงรักษาและปรับแต่งสถานีตรวจวัดคุณภาพนาอัตโนมัติ
คู่มือ "แผนการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย"
วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
วิธีการปฏิบัติ สำหรับการเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำ
คู่มือประชาชน “รักษ์น้ำ....รักษ์สิ่งแวดล้อม”
แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลลงแหล่งน้ำ
คู่มือการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำจืดผิวดิน
คู่มือเยาวชนรวมพลังพิทักษ์สายน้ำ
คู่มือสืบหาแหล่งที่มาของการระบายมลพิษ
ปฎิญญาความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต
มาตรฐานคุณภาพน้ำและเกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำในประเทศไทย
การจัดการน้ำเสียชุมชน
คู่มือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
แนวทางและมาตรการการจัดการน้ำเสียชุมชนในระดับท้องถิ่น
คู่มือการจัดการน้ำเสียชุมชนภาคประชาชน
คู่มือ "แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ต่อระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน"
การจัดการน้ำเสียเกษตรกรรม
คู่มือการจัดทำรูปแบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์
เทคโนโลยีการกำจัด/บำบัดกลิ่น
ภูมิปัญญาชาวบ้านในการลดใช้สารเคมีป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช
สื่อองค์ความรู้กองจัดการคุณภาพน้ำ ชุดที่ 1
รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากการปลูก
ยางพารา
คู่มือวิธีการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสุกรประเภท ค
รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากนาข้าว
รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำจากนาข้าว และการจัดการ
คู่มือการประเมินน้ำทิ้งและปริมาณมลพิษจากกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
คู่มือ เกณฑ์ปฏิบัติที่ดีในการลดมลพิษจากนาข้าว
คู่มือการเก็บและวิเคราะห์กลิ่นจากฟาร์มสุกรด้วยการดม (Sensory Test)
คู่มือแนวทางการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสุกร
คู่มือการจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีก
การจัดการน้ำทะเล
คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดินชายทะเล
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต
สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการชายหาดติดดาว
หนังสือ 6 ปี คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง (2550 – 2555)
ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา
กับแนวทางการจัดการ
คู่มือการประกันและควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล
คู่มือการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล
การประเมินดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยว
ทะเลไทยวันนี้
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล
รายงาน
รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2556
รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2555
รายงานการดำเนินงานของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2554
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2552 ภายใต้แผนบริหารจัดการและฟื้นฟูนิเวศลุ่มน้ำปากพนัง ปี 2550 - 2559
การจัดการน้ำเสีย
คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการ
นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 - 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสียและของเสียจากการประกอบกิจการการเลี้ยงสุกร
การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียจากบ่อเพาะเลี้ยงน้ำในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการจัดทำแนวทางการจัดการน้ำเสีย/น้ำทิ้งและของเสียจากการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันและลดน้ำเสียและกาก
ของเสียจากอุตสาหกรรมในชุมชนประเภทสุราพื้นบ้าน
คู่มือการจัดการน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอบีอาร์
การเลือกใช้ การดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์
คู่มือปฏิบัติในการเก็บตัวอย่างน้ำเสียจากกิจกรรมการเกษตร
โครงการการพัฒนากระบวนการจัดการน้ำเสียที่มี
ความเค็ม
คู่มือการจัดการน้ำเสียโดยภูมิปัญญาไทย
คู่มือเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
คู่มือการใช้งาน โปรแกรมฐานข้อมูลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
คู่มือการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
เกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน
คู่มือน้ำเสียชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสีย
คู่มือระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008)
คู่มือการประเมินปริมาณน้ำเสียและปริมาณมลพิษจากการเลี้ยงสุกร
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเสีย (พ.ศ. 2549-2552)
การจัดการทำแนวทางออกแบบวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานโดยระบบไม่ใช้ออกซิเจน:
(3 เล่ม)
คู่มือวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศ
(2 เล่ม)
โครงการพัฒนาแนวทางด้านเทคนิคและสาธิตระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์
การจัดการน้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมัน
คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับชุมชน
คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับบ้านเรือน
คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับสถานีบริการ
คู่มือแนวทางการจัดการ น้ำมันและไขมันจากบ่อดักไขมันและการนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับร้านอาหาร


ปรับปรุงล่าสุด: 14 ส.ค. 61 เวลา 17:37:12

404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.