กัญชลี นาวิกภูมิ

ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2469 โทรสาร 0 2298 2471
E-mail Kanchalee(dot)N(at)pcd(dot)go(dot)thประวัติการศึกษา
 
 • วท.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2553 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 • 2547-2553
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ว ส่วนแผนงานและประเมินผล กองจัดการคุณภาพน้ำ

 • 2537-2546
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7ว ส่วนน้ำทิ้งเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2547
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2544
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2542
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2540