วิจารย์
   
วิจารย์ สิมาฉายา

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2121 โทรสาร 0 2298 5376
E-mail Wijarn(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)thประวัติการศึกษา
 
 • วท.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • น.บ.   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง (วิศวกรรมสุขาภิบาล)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Ph.D. (Environmental Engineering)  University of Guelph ประเทศแคนาดา
 •  


  ผลงานทางวิชาการ / ความเชี่ยวชาญ
    - การจัดการคุณภาพน้ำ
  - การจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบลุ่มน้ำ เช่น โครงการลุ่มน้ำท่าจีน
  - การติดตามตรวจสอบและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  - ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO)
  - การจัดการมลพิษทางอากาศ
  - การประเมินผลกระทบของโครงการด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ คุณภาพน้ำ และภาวะโลกร้อน
  - การประเมินการแพร่กระจายมลพิษด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
  - การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2558 - ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2555 - 2558
 • รองปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2555 - 2555
 • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2554 - 2555
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2554 - 2554
 • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2553 - 2554
 • รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2551 - 2553
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 9 ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 • 2549 - 2551
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

 • 2548 - 2549
 • ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อม สำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

 • 2546 - 2548
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8 ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพน้ำ

 • 2545 - 2546
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 7 ว ผู้อำนวยการส่วนแหล่งน้ำจืด


  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2551
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2543
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2537
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2533