ดร.ชานัน ติรณะรัต

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2468 โทรสาร 0 2298 5395
E-mail chanan.t@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • ปริญญาเอก
  Doctor of Philosophy (Ph.D.), Environmental Engineering, University of Nottingham, United Kingdom
 • ปริญญาโท
  1. Master of Science (M.Sc.), Environmental Engineering, University of Newcastle upon Tyne, United Kingdom
  2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี
  ด้านวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 •  


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2557 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

 • 2554-2557
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

 • 2550-2554
 • หัวหน้าส่วนเทคโนโลยีการจัดการมลพิษ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

 • 2535-2548
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ส่วนมลพิษทางน้ำจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2547
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2544
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2540