นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์

ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2357 โทรสาร 0 2298 5390
E-mail pitaya.p@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • นบ. (นิติศาสตร์บัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 • ประวัติการทำงาน
   
 • 2560 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ กองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ

 • 2536-2559
 • นิติกร กรมควบคุมมลพิษ  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2547