นายสมชาย ทรงประกอบ

ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2270 โทรสาร 0 2298 5380
E-mail somchai.s@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการสิ่งแวดล้อม(วทม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอม.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • การศึกษาศาสตร์บัณฑิต (กศ.บ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)
 •  


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2559 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพน้ำ

 • 2558 - 2559
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

 • 2555 - 2558
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการมลพิษ