นายสุเมธา วิเชียรเพชร

ผู้อำนวยการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2392 โทรสาร 0 2298 5393
E-mail sumetha@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ระดับผู้บริหาร) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยสงขลา
 •  


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2559 - ปัจจุบัน
 • ผู้อำนวยการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

 • 2557 - 2558
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย