สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

โทรศัพท์ 0 2298 2121 โทรสาร 0 2298 5376
E-mail Sunee(dot)P(at)pcd(dot)go(dot)thประวัติการศึกษา
 
 • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์/สุขาภิบาล)  มหาวิทยาลัยมหิดล


 • ประวัติการทำงาน
   
 • 2560 - ปัจจุบัน
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2560
 • รองปลัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2559 - 2560
 • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2554 - 2559
 • รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2554
 • รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2553
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2547 - 2553
 • ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

 • 2545-2546
 • หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม

 • 2542-2545
 • ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมภาค 9  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2552
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ปม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2549
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2540
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2536
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2533
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2530