นางสาวสุรีย์ แสงสุขีลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2388 โทรสาร 0 2298 5391
E-mail suree.s@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • บธ.บ (บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 •  


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2557 - ปัจจุบัน
 • หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2552
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2550
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2539
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2535
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์จตุถาภรณ์ช้างเผือก (จช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2535