นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ

รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2789 โทรสาร 0 2298 5377
E-mail suwanna.t@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 • ประวัติการทำงาน
   
 • 2560 - ปัจจุบัน
 • รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 • 2559 - 2560
 • รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 • 2558 - 2559
 • ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

 • 2555 - 2558
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

 • 2551 - 2554
 • ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2555
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ปม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2552
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2543
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2539
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2539
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2533