นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ

ผู้อำนวยการ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 4851 โทรสาร 0 2298 5385
E-mail thalearngsak.p@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
  • Master of Applied Science , Environmental Systems Engineering , University of Regina , Canada
  •  


    ประวัติการทำงาน
     
  • 2558 - ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

  • 2555 - 2558
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง