นายเจนจบ สุขสด

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2417 , 2550 โทรสาร 0 2298 5369
E-mail janejob.s@pcd.go.thประวัติการศึกษา
 
 • ปี พ.ศ. 2531 อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 •  


  ประวัติการทำงาน
   
 • 2556 - ปัจจุบัน
 •  
  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2554 – 2556
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 2551 – 2554
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2546 – 2551
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 8ว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ผลงานทางวิชาการ
   
 • ปฏิบัติการด้านอำนวยการ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารบุคลากร การบริหารจัดการงบประมาณ การจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภาครัฐ (Green Public Procurement: GPP) การพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภาครัฐ (อาคารเขียว) และการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ GIZ และ EU ด้าน SCP และ GPP เป็นต้น
 • นำเสนอความเห็นในการจัดทำนโยบายและแผนด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เช่น แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน ปี 2547 แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ปี 2547 – 2551 จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551 – 2554 ประสานผลักดันการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า และติดตามผลการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นต้น
 • การวิจัยและพัฒนาการจัดทำแนวทางการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่การเกษตร
 • จัดทำข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและมลพิษหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข
 • รับผิดชอบการจัดทำและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ กรม และสำนัก ด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รวมทั้งการจัดทำตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ