วชิรา แสงศรี

เลขานุการกรม
 
   

โทรศัพท์ 0 2298 2029 โทรสาร 0 2298 2002
E-mail Vachira(dot)S(at)pcd(dot)go(dot)thประวัติการศึกษา
 
 • บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 • ประวัติการทำงาน
   
 • ปัจจุบัน
 • เลขานุการกรม

 • 2545-2551
 • หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ (นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว)

 • 2544-2545
 • หัวหน้าฝ่ายคลังและพัสดุ (เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7)

 • 2543-2544
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
 • 2541-2543
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว
 • 2538-2541
 • นักวิชาการเงินและบัญชี 5


  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
   
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2549
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย (ทม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2545
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2540
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ตม.)
 •  
  ได้รับเมื่อ 5 ธันวาคม 2534