502 Bad Gateway


nginx
PCD Directory

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 แบ่งส่วนราชการเป็น


สำนักงานเลขานุการกรม กองนิติการ
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ฝ่ายตรวจและบังคับการ
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองแผนงานและประเมินผล หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
   โครงสร้างหน่วยงานภายในทั้งหมด


404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กองแผนงานและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม กองนิติการ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ฝ่ายตรวจและบังคับการ ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม