การมอบอำนาจการบริหาร คพ.
ศูนย์ราชการใสสะอาด

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)ของกรมควบคุมมลพิษ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและน้ำเสีย ดังนั้นสำนักงานจึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ที่กำลังกลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมควบคุมมลพิษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน จึงได้ดำเนินการศึกษาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น กรมควบคุมมลพิษ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป
องค์ประกอบเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้
  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)
  หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)
  หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources)
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Waste and wastewater Management)
  หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)
  หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement)
  หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

การสื่อสารและการฝึกอบรม เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ เป็นการดำเนินการดังต่อไปนี้
การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งดำเนินการจัดทำโปสเตอร์เพื่อติดในลิฟท์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการใช้กระดาษ
การใช้พลังงาน
ปริมาณการใช้กระดาษ กรมควบคุมมลพิษ (หน่วย Kg.) Click เพื่อดูรูปใหญ่


ปริมาณการใช้น้ำประปา กรมควบคุมมลพิษ (หน่วย kWh) Click เพื่อดูรูปใหญ่


ปริมาณการใช้น้ำประปา กรมควบคุมมลพิษ (หน่วย : ลบ. ม.) Click เพื่อดูรูปใหญ่
ระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Procedure) :
การควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงาน


การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การจัดการน้ำเสีย
การลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคาร คพ
แผนตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง


ความน่าเป็นอยู่ จัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีบรรยากาศน่าอยู่


เสียงในสำนักงาน
แผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเสียง
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 1
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 2
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 3
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้านเสียง 4
แสงในสำนักงาน
แผนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดแสงสว่าง
อากาศในสำนักงาน
แผนการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดอัตราการระบายอากาศ/CO2กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนิโครงการการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อศึกษาคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์ของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ข้างล่างนี้ (Click ที่รูป)

แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม