การมอบอำนาจการบริหาร คพ.
ศูนย์ราชการใสสะอาด

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)ของกรมควบคุมมลพิษ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งขยะและน้ำเสีย ดังนั้นสำนักงานจึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ที่กำลังกลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมควบคุมมลพิษ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน จึงได้ดำเนินการศึกษาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น กรมควบคุมมลพิษ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) มาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป
องค์ประกอบเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 7 หมวด ดังนี้
  หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management)
  หมวดที่ 2 การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Operation of Green Office)
  หมวดที่ 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources)
  หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย (Waste and wastewater Management)
  หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environment)
  หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement)
  หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001:2548 (ISO 14001: 2004) Environmental Management System (ISO 14001:2004) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ 
หลักการสำคัญ ดังนี้
 
  1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
  2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning)
  3. การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ (Implementation & Operation)
  4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแก้ไข (Checking & Corrective Action)
  5. การทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Management Review & Continual Improvement)
ประโยชน์ที่ได้รับ
 
  1. ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับการนำไปใช้ในการผลิต
  2. ลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในการกำจัดขยะมีพิษ
  3. สนองความต้องการของลูกค้า เนื่องจากในปัจจุบันลูกค้าต้องการสินค้าที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  4. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า
  5. มีภาพลักษณ์ที่ดี

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม