Connection Failure PCD Logo
สัญลักษณ์ ความหมาย
เส้นโค้งสีน้ำเงิน ฟ้าที่สวยงาม อากาศที่สดชื่น
เส้นโค้งสีฟ้า ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนกับกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษต่างๆ ให้หมดไป
ต้นไม้สีเขียว คุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเกิดจากการควบคุมมลพิษ
เส้นตรงสีเขียว สภาพแวดล้อมใกล้ตัวเรา เช่น ดิน
เส้นตรงสีฟ้า น้ำ มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เกิดจากความเจริญก้าวหน้าของกรมควบคุมมลพิษ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม
สีน้ำเงิน ฟ้าที่สดใส
สีฟ้า สิ่งแวดล้อมที่ดี
สีเขียว ความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม