ราชการใสสะอาด


หลักการและเหตุผล
เป้าหมายการสร้างกรมควบคุมมลพิษใสสะอาด
กลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด
คณะทำงานประจำศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (พร้อมเอกสารดาว์นโหลด)


1. หลักการและเหตุผล

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 ได้เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและประกาศเป็นแผนระดับชาติ ให้กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด” และจัดทำแผนกลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 เห็นชอบแผนปฏิบัติการเบื้องต้นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ รวมทั้ง การบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รับชั่นของหน่วยงาน พร้อมทั้งประกาศให้สาธารณชนทราบ เพื่อสร้างศรัทธาและ ความเชื่อมั่นในการทำงานของหน่วยงานราชการ ให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
 ร่วมประชุมราชการใสสะอาด_2

เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างราชการใสสะอาดและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษ จึงจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ขึ้น2. เป้าหมายการสร้างกรมควบคุมมลพิษใสสะอาด

  2.1 มีบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ
  และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
  2.2 มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม
  2.3 มีความสะอาด พร้อมรับการตรวจสอบการทำงาน
  2.4 มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

3. กลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด

 ร่วมประชุมราชการใสสะอาด_3
  3.1 สร้างความใสสะอาดด้านจิตสำนึกและวัฒนธรรมในการทำงาน
  3.2 สร้างความใสสะอาดด้านระบบและวิธีทำงาน
  3.3 สร้างความใสสะอาดด้านความพร้อมรับการตรวจสอบในการทำงาน
  3.4 สร้างความใสสะอาดด้านสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

4. คณะทำงานประจำศูนย์ประสานราชการใสสะอาด (ปี 2549)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สำนัก/ฝ่าย/กอง
ตำแหน่ง
1
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานฯ
2
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานฯ
3
นางพรทิพย์ ชื่นศิริพงษ์
สำนักงานเลขานุการกรม
ผู้จัดการศูนย์ประสานราชการฯ
4
นายอนุกูน สุธาพันธ์
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
คณะทำงาน
5
น.ส.พรพิมล เจริญส่ง
สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
คณะทำงาน
6
นายบุญเติม โชติวัฒนสิริ
ฝ่ายตรวจและบังคับการ
คณะทำงาน
7
นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
คณะทำงาน
8
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
กองนิติการ
คณะทำงาน
9
น.ส.นภพรรณ ตระกูลดิษฐ์
กองแผนงานและประเมินผล
คณะทำงาน
10
น.ส.อมรภัทร ทัศนประสิทธิผล
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
คณะทำงาน
11
น.ส.อารีย์ มังกร
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
คณะทำงานและเลขานุการ
12
 
สำนักงานเลขานุการกรม
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ปี 2550)

 
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
สำนัก/ฝ่าย/กอง
ตำแหน่ง
1
นายชัยน้อย    ศักดิ์ขจรชัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประธานคณะทำงาน
2
นางสาวพรพิมล เจริญส่ง
สำนักจัดการกากของเสีย และ
สารอันตราย
คณะทำงาน
3
นางอังคณา จั่นอุไร
สำนักงานเลขานุการกรม
คณะทำงาน
4
นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์
กองนิติการ
คณะทำงาน
5
นางกนิษฐา กอวัฒนา
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ
คณะทำงาน
6
นายครรชิต สุนทรากร
ฝ่ายตรวจและบังคับการ
คณะทำงาน
7
นางสาวพิชญา เกตุนุติ
สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
คณะทำงาน
8
นางสาวดารารัตน์ รื่นรมย์สุข
ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ห้องปฏิบัติการ
คณะทำงานและเลขานุการ
9
นายสุรกิจ ด่านชลวิจิตร
กองแผนงานและประเมินผล
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

5. การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

จากการปฏิรูประบบราชการ ส่งผลให้มีการปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งนอกจากจะให้หน่วยงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานภายในหน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แล้วยังได้กำหนดให้หน่วยงานจัดตั้งศูนย์ราชการใสสะอาดขึ้น เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กรมควบคุมมลพิษ จึงจัดให้มีระบบรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อร้องเรียนของประชาชน ทั้งในด้านการให้บริการและการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้หลายทาง ดังนี้
 • ตู้ ปณ.33 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • โทรศัพท์สายด่วน 1650

 • โทรสาร 0 2298 2075

 • ตู้รับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ ชั้น 1

 • จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 • คำแนะนำการทำหนังสือร้องเรียน

 • ผังการร้องเรียน

แผนผังวิธีร้องเรียน

6. ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

 • จัดทำแผนกลยุทธ์กรมควบคุมมลพิษใสสะอาด (ปีงบประมาณ 2544 - 2548)
 • เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ดังกล่าวข้างต้น
 • จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมควบคุมมลพิษ ตามคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 179/2548 (17 พ.ค. 48) โดยมีคณะทำงานประจำศูนย์ประสานราชการใสสะอาด [Download : 5.2 MB ]
 • กำหนดระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548 (27 มิ.ย.48) [Download : 4.5 MB ]
 • ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมควบคุมมลพิษ
  ( 31 ส.ค. 48)[ Download : 482 KB ]
 • ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2548 (27 ต.ค. 48)
  [Download : 2.3 MB ]
 • สรุปผลการดำเนินงานมิติที่ 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
  ประเด็นการประเมิน : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 [Download : 69 KB ]
  - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 [Download : 75 KB ]
 • การปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
  [Download : 163 KB ]
 • คพ.จัดเสวนาธรรมาภิบาลในระบบราชการ รายละเอียด
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2555
  [Download : 125 KB ]
 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
  [Download : 167 KB ]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
โทรศัพท์ 0 2298 2074 โทรสาร 0 2298 2075
E-mail : director(dot)g(at)pcd(dot)go(dot)th