Q & A ที่ประชาชนถามบ่อย

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
 • กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง
 • แหล่งกำเนิดมลพิษตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึงอะไร
 • เรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องจะใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด
 • ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน มีอะไรบ้าง
 • ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสีย มีอะไรบ้าง
 • ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือฝุ่นละออง มีอะไร
 • แนวทางการร้องทุกข์ปัญหามลพิษของกรมควบคุมมลพิษ
 • การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
  การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
  คุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ
  คุณภาพอากาศและเสียง
  กากของเสียและสารอันตราย
  สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

  การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

  Q1: กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอย่างไรบ้าง

  A1:
  1) กรมควบคุมมลพิษ มีอำนาจในการตรวจสอบ สั่งปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการทางกฎหมายกับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ เฉพาะเรื่องที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เท่านั้น
  2) กรมฯ ไม่มีอำนาจสั่งปิดโรงงานหรือสถานประกอบการ
  3) กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษตามกฎหมายอื่น กรมฯ ไม่มีอำนาจในการสั่งการหรือดำเนินการตามกฎหมาย ต้องแจ้งหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ เพื่อสั่งการและแก้ไขปัญหาต่อไป


  Q2:แหล่งกำเนิดมลพิษตามพ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึงอะไร

  A2: หมายถึง ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศกำหนดให้ต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษตามพระราชบัญญัตินี้


  Q3:เรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องจะใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด

  A3:
  1) ระยะเวลาในการเริ่มออกตรวจสอบหรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
  2) ระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนภายใน 60 วันทำการ นับแต่วันรับแจ้ง


  Q4: ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน มีอะไรบ้าง

  A4:การประกอบกิจการระเบิดหิน และการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการโม่ บด หรือย่อยหิน (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน)


  Q5: ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยน้ำเสีย มีอะไรบ้าง

  A5:1) อาคารขนาดใหญ่บางประเภท (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538)

  - อาคารชุด ตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป
  - โรงแรม ตั้งแต่ 200 ห้องนอนขึ้นไป
  - โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
  - อาคารโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  - อาคารที่ทำการ ตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้น
  - ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า ตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  - ตลาด ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
  - ภัตตาคารหรือร้านอาหาร ตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป

  2) โรงงงานอุตสาหกรรม จำพวกที่ 2 และ 3 รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2539)

  3) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายเกินกว่า 100 แปลง (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2539)

  4) การเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 60 น้ำหนักหน่วยปศุสัตว์ (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนด ให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม)

  5) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทที่ 1 และ 2 (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนด ให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม)


  Q6: ประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย หรือฝุ่นละออง มีอะไร

  A6:
  1) โรงไฟฟ้า (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้โรงไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะ ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544)

  2) โรงโม่ บด หรือย่อยหิน (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้โรงโม่ บด หรือย่อยหิน เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศ

  3) เตาเผามูลฝอย (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้เตาเผามูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ)

  4) โรงงานเหล็ก (ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง กำหนดให้โรงงานเหล็กเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ)

  5) เตาเผาศพ (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เตาเผาศพเป็น แหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม

  6) เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ (ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง อากาศเสียจากเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ)


  Q7: แนวทางการร้องทุกข์ปัญหามลพิษของกรมควบคุมมลพิษ

  A7: 1. ประสบปัญหามลพิษ จะทำอย่างไรดี

  ปัญหามลพิษเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารบ้านเรือน การเกษตรกรรม รถยนต์ เป็นต้น ปัญหาดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหลายหน่วยงาน เช่น ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เหตุเดือดร้อนรำคาญจากสถานประกอบการ เช่น กลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง เขม่าควัน สารพิษ เสียงดัง ความสั่นสะเทือน อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส่วนปัญหามลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมควบคุมมลพิษและผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น

  ดังนั้น หากได้รับความเดือดร้อนจากปัญหามลพิษดังกล่าว สามารถแจ้งร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงข้างต้น หรืออาจแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับดูแลหน่วยงานในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม หากปัญหาของท่านยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือยังคง ได้รับความร้อนอยู่ อาจแจ้งมายัง กรมควบคุมมลพิษ เพื่อประสานงาน ติดตามตรวจสอบ และดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่ ตามแต่กรณี

  2. กรมควบคุมมลพิษ ช่วยอะไรท่านได้

  กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมด้านการควบคุมมลพิษและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3. แนวทางการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษ

  1. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  พ.ศ. 2535
  1.1 กรณีโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบปัญหา จะต้องแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือจังหวัด เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก่อน หากหน่วยงานดังกล่าวไม่ดำเนินการ กรมควบคุมมลพิษ จึงจะดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป

  1.2 แหล่งกำเนิดอื่น เช่น ฟาร์มสุกร อาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารขนาดใหญ่) ที่ดินจัดสรร กรมควบคุมมลพิษหรือ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สามารถบังคับใช้กฎหมายได้โดยตรง

  2. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ถูกควบคุมตามข้อ 1 กรมควบคุมมลพิษจะทำหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่ละฉบับต่อไป

  เนื่องจาก กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่จำกัด อีกทั้งไม่มีอำนาจในการสั่งปิดโรงงาน หรือสถานประกอบการ ดังนั้น การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์บางกรณีที่มีความซับซ้อน อาจต้องใช้เวลา และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมมลพิษมีความมุ่งมั่นที่จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภาวะมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

  4. ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

  5. แหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  มลพิษทางน้ำ
 • โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
 • อาคารชุด โรงแรม ตลาด ภัตตาคาร หรือร้านอาหาร สถานพยาบาล ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า
 • การเลี้ยงสุกร
 • ที่ดินจัดสรร
 • สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 • บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย
 • ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา
 • มลพิษทางอากาศ
 • โรงโม่ บดหรือย่อยหิน
 • โรงงานเหล็ก
 • โรงไฟฟ้า
 • เตาเผามูลฝอย
 • เตาเผาศพ
 • เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
 • โรงงานปูนซีเมนต์
 • สถานประกอบกิจการหลอมและต้มทองคำ
 • โรงสีข้าว
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • คลังน้ำมันเชื้อเพลิง
 • มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
 • การทำเหมืองหิน
 • 6. ช่องทางอื่นในการร้องทุกข์ด้านมลพิษ

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  โทรศัพท์ 0-2202-4000 หรือ www.diw.go.th
  Email : inform@narai.diw.go.th
 • สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
 • ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 1555 กด 1 หรือ www.bma.go.th
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
  โทรศัพท์ 1567 หรือ www.mahadthai.com
  หรือ ตู้ ปณ. 1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • เทศบาล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
 • ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ 0-2298-5735 หรือ www.monre.go.th
  หรือ ตู้ ปณ.344 ปณ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 1 - 16
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
 • ศูนย์บริการประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี
  ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ 0-2280-7170-1 หรือ ตู้ ปณ. 900 ปณฝ. สำนักทำเนียบ กรุงเทพฯ 10302
  หรือ www.rakang.thaigov.go.th
 • 7. คำแนะนำในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ของกรมควบคุมมลพิษ

  1 . ผู้ร้องทุกข์สามารถแจ้งมายังกรมควบคุมมลพิษ โดย
 • สายด่วนร้องทุกข์ โทร 1650 กด 2 หรือ 0-2298-2605
 • จดหมายมาที่กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ 10400 โทรสาร 0 2298 2596
 • ตู้ ปณ. 33 ปณ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 • เว็บไซต์ www.pcd.go.th
 • Email : e-petition@pcd.go.th
 • 2 . ผู้ร้องทุกข์ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยกรมฯ จะเก็บข้อมูลเป็นความลับ

  ตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์
  ที่อยู่(ผู้ร้อง)................
  วัน…......…เดือน……...........ปี…….....
  เรื่อง (ระบุชื่อเรื่องที่ต้องการร้องเรียน)
  เรียน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ/ ผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษ
  รายละเอียดของคำร้องทุกข์ ควรประกอบด้วย
  1) ชื่อ ที่อยู่ของโรงงานหรือสถานประกอบการ
  2) ปัญหาที่ได้รับ
  3) ข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน เอกสารอ้างอิง ที่สามารถระบุได้ (ถ้ามี) และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
  ลงชื่อ - สกุล (ผู้ร้อง)
  เบอร์โทรศัพท์ ( ถ้ามี)  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  กองตรวจมลพิษ
  โทรศัพท์ 0 2298 2597 โทรสาร 0 2298 2063
  E-mail : chantana(dot)b(at)pcd(dot)go(dot)th  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม