Q & A ที่ประชาชนถามบ่อย

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
 • เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
 • พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง
 • กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือไม่ อย่างไร
 • แหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษมีอะไรบ้าง
 • ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียจะต้องดำเนินการอย่างไร
 • กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกมาใหม่หรือไม่
 • ได้ยินว่าโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันมีเจ้าพนักงานหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษประจำโรงงานด้วย ไม่ทราบว่านี่เป็นโดยภาคบังคับ ตามกฏหมายหรือโดยความสมัครใจ และเจ้าหน้าที่ที่ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะ
 • อยากจะสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับ การรับซื้อหรือขายวัสดุที่นำกลับคืน (รีไซเคิล) ของโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ว่าผู้รับซื้อจะต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้างในการประกอบการซื้อและต้องขออนุญาตหน่วยงานที่ไหน
 • อยากทราบข้อบังคับและมาตรการของ EU ในด้านการควบคุมวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศไทย(OTOP)
 • คุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ
  คุณภาพอากาศและเสียง
  กากของเสียและสารอันตราย
  สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม

  การดำเนินงานด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  Q1: เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง

  A1:

  1. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษติดตั้งหรือจัดให้มีระบบ เครื่องมืออุปกรณ์ สำหรับควบคุมมลพิษ และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกำหนดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานระบบหรือเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยก็ได้

  2. ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการวางหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดส่งน้ำเสียหรือของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษของตนไปให้ผู้รับจ้างให้บริการทำการบำบัดหรือกำจัด

  3. ให้คำแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการกำหนดวิธีการชั่วคราว สำหรับการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ ที่มิได้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียเป็นของตนเอง ได้ตามที่จำเป็นจนกว่าจะได้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวม

  4. รับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ หรืออุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับควบคุมการปล่อยมลพิษจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

  5. เข้าไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือ แหล่งกำเนิดมลพิษหรือเขตที่ตั้งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียของบุคคลใด ๆ เพื่อตรวจสภาพการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งตรวจบันทึกรายละเอียด สถิติ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าว หรือเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

  6. ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้ควบคุม หรือผู้ได้ รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการ จัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือซ่อมแซมระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ แต่ถ้าแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องแจ้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานดำเนินการต่อไป

  7. ออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งปรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด มลพิษตามมาตรา 90 มาตรา 91 หรือมาตรา 92 ในกรณีแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษต้องมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานให้ออกคำสั่งปรับต่อไป

  8. ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้างให้บริการหยุดหรือ ปิดการดำเนินกิจการ

  9. ออกคำสั่งเป็นหนังสือเพิกถอนการเป็นผู้ควบคุมประสานการปฏิบัติราชการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  Q2:พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้าง

  A2:

  1. ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ามาตรฐาน ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด
  2. สั่งให้ยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจสอบหรือเข้าไปในยานพาหนะหรือกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ของยานพาหนะ

  Q3:กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือไม่ อย่างไร

  A3:กรมควบคุมมลพิษไม่มีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีอำนาจหน้าที่ออกใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ด้วย


  Q4:แหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมมลพิษมีอะไรบ้าง

  A4:
  1. รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  2. เรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย
  3. อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 ห้องนอนขึ้นไป
  4. โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร.หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 ห้องนอนขึ้นไป
  5. สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป
  6. อาคารโรงเรียนราษฎร์หรือสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  7. อาคารที่ทำการขององค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  8. อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 25,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  9. ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
  10. ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป
  11. โรงไฟฟ้า , โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, โรงไฟฟ้าเก่า
  12. โรงงานอุตสาหกรรม (โรงงานจำพวกที่ 2 และที่ 3) และนิคมอุตสาหกรรม
  13. ที่ดินจัดสรร
  14. เหมืองหิน
  15. โรงโม่ บด หรือย่อยหิน
  16. เตาเผามูลฝอย
  17. การเลี้ยงสุกร
  18. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  19. รถยนต์สามล้อใช้งาน
  20. โรงงานเหล็ก
  21. เตาเผาศพ
  22. เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ


  Q5:ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียจะต้องดำเนินการอย่างไร

  A5:ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมหรือรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดของเสียต้อง ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมหรือใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้าง ให้บริการจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งขณะนี้การออกกฎกระทรวงดังกล่าว กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี


  Q6:กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ออกมาใหม่หรือไม่

  A6:ในปี 2549 กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระดับพระราชบัญญัติยังไม่มี
  ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีกฎหมาย
  ในระดับประกาศที่ออกในปี 2549 โดยกรมควบคุมมลพิษหลายฉบับ สามารถดูรายละเอียด คลิกที่นี่


  Q7:ได้ยินว่าโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันมีเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมมลพิษประจำโรงงานด้วย ไม่ทราบว่านี่เป็นโดยภาคบังคับตามกฏหมายหรือโดยความสมัครใจ และเจ้าหน้าที่ที่ว่าต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะ

  A7:โรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานและ ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกัน
  สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งกำหนดโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษหรือ สิ่งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติ ของผู้ควบคุมดูแลปฎิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็น พ.ศ. 2545 ส่วนคุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ประจำโรงงานนั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนด ซึ่งท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม


  Q8:อยากจะสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับซื้อหรือขายวัสดุที่นำกลับคืน (รีไซเคิล) ของโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ว่าผู้รับซื้อจะต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้าง ในการประกอบการซื้อและต้องขออนุญาตหน่วยงานที่ไหน

  A8:ขอเรียนตอบตามคำถามของท่าน ดังนี้
  1. โรงงานของท่านเป็นโรงงานรีไซเคิล ลำดับที่ 106 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 15 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการกับกรมโรงงาน หรืออุตสาหกรรมจังหวัดขึ้นอยู่กับสถานที่ก่อตั้ง
  2. ในกรณีที่โรงงานจะต้องซื้อวัสดุที่จะนำมารีไซเคิล ซึ่งต้องมีการซื้อวัสดุมาเก็บไว้ จะเข้าข่ายการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ท่านต้องขอ
   ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ท่านดำเนินการนั้น
  3. การขายวัสดุรีไซเคิลถือเป็นการประกอบกิจการของโรงงานอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามใบอนุญาตตามข้อ 1 ไม่ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติม นอกจากนี้ จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่า หาก
   โรงงานของท่านมีการนำวัสดุที่มีสารปนเปื้อนอยู่ด้วย เช่น สารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ท่านก็ต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานดังกล่าวตามกฎหมายเฉพาะด้วย

  Q9:อยากทราบข้อบังคับและมาตรการของ EU ในด้านการควบคุมวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศไทย(OTOP)

  A9:ข้อบังคับและมาตรการของ EU ในด้านการควบคุมวัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้านำเข้าสินค้าจากประเทศไทย(OTOP) จะต้องมีการออกกฎหมายรองรับในประเทศด้วยซึ่งในขณะนี้ยังไม่มี มีเพียงการควบคุมวัสดุที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ตาม weee หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ติดต่อยัง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้าน EU โดยตรง  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  กองนิติการ
  โทรศัพท์ 0 2298 2507 โทรสาร 0 2298 2507
  E-mail : suchin(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม