ส่วนกลาง
ฝตบ.
ฝคป.
สลก.
สจก.
สจน.
สจอ.
กนต.
กผผ.

หมายเลขภายใน
  ส่วนกลาง

กดหมายเลข 0 2298 ตามด้วยเบอร์ภายใน หรือ กดหมายเลข 0 2298 2000 ก่อนเบอร์ภายใน

อธิบดี
สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ 2121
รองอธิบดี
สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 2789
สมชาย ทรงประกอบ 2753
เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ 2153
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ 2388
นภัทร ทองนวล 2389
ชนิกานต์ รอดมุ้ย 2390
วิสุทธิรัตน์ ธรรมาภิมุข 2460
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อารีย์ บุญไพศาลดิลก 2231
เสาวรส เลื่องสุนทร 2232
อมรรัตน์ ผิวอ่อน 2234
สวรรยา สุเมขะโส 2233

กข
คจ
ชฐณ
ดต
ถท
ธน
บป
ผพ
ภม
ยร
ฤล
ฦว
ศษ
สห
อฮ

ฝตบ.= กองตรวจมลพิษ ฝคป.= ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม
สลก.= สำนักงานเลขานุการกรม สจก.= กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สจน.= กองจัดการคุณภาพน้ำ สจอ.= กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กนต.= กองนิติการ กผผ.= กองยุทธศาสตร์และแผนงาน