ส่วนกลาง
ฝตบ.
ฝคป.
สลก.
สจก.
สจน.
สจอ.
กนต.
กผผ.

หมายเลขภายใน
  ส่วนกลาง

กดหมายเลข 0 2298 ตามด้วยเบอร์ภายใน หรือ กดหมายเลข 0 2298 2000 ก่อนเบอร์ภายใน

อธิบดี
สุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ 2121
รองอธิบดี
สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ 2789
สมชาย ทรงประกอบ 2753
เถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ 2153
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สุรีย์ แสงสุขีลักษณ์ 2388
นภัทร ทองนวล 2389
ชนิกานต์ รอดมุ้ย 2390
วิสุทธิรัตน์ ธรรมาภิมุข 2460
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อารีย์ บุญไพศาลดิลก 2231
เสาวรส เลื่องสุนทร 2232
อมรรัตน์ ผิวอ่อน 2234
สวรรยา สุเมขะโส 2233
ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ชานัน ติรณะรัต 2468
อำนาจ สมวงษ์อินทร์ 2473
กรรณิกา เอี่ยมศิริ 2469
ลลนา เปล่งเสียง 2472
นภารัตน์ มาประชา 2474
สุธาสินี เสนาะ 2475
ณัฏฐนันท์ พาณิชสุสวัสดิ์ 2472
แพรวพรรณ พรหมเจริญ 2472
วาสนา หนูหน่าย 2471
พิมพ์พนิต บุญนำ 2474
บุณฑรีก์ ปรีชม 2472
ใจทิพย์ สีหะวงค์ 2474

กข
คจ
ชฐณ
ดต
ถท
ธน
บป
ผพ
ภม
ยร
ฤล
ฦว
ศษ
สห
อฮ

ฝตบ.= ฝ่ายตรวจและบังคับการ ฝคป.= ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
สลก.= สำนักงานเลขานุการกรม สจก.= สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สจน.= สำนักจัดการคุณภาพน้ำ สจอ.= สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กนต.= กองนิติการ กผผ.= กองแผนงานและประเมินผล