ส่วนกลาง
ฝตบ.
ฝคป.
สลก.
สจก.
สจน.
สจอ.
กนต.
กผผ.

หมายเลขภายใน
   เรียงตามตัวอักษร เธเธ‚

กดหมายเลข 0 2298 ตามด้วยเบอร์ภายใน หรือ กดหมายเลข 0 2298 2000 ก่อนเบอร์ภายใน


กข
คจ
ชฐณ
ดต
ถท
ธน
บป
ผพ
ภม
ยร
ฤล
ฦว
ศษ
สห
อฮ

ฝตบ.=ฝ่ายตรวจและบังคับการ ฝคป.=ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
สลก.=สำนักงานเลขานุการกรม สจก.=สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย
สจน.=สำนักจัดการคุณภาพน้ำ สจอ.=สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กนต.=กองนิติการ กผผ.=กองแผนงานและประเมินผล
   *   =พนักงานราชการ