Connection Failure PCD : Hazardous Download

เกี่ยวกับสารเคมีและของเสียอันตราย

ประเทศญี่ปุ่น...จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
[ :1.74 MB]
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจำปี 2559
[ :84.7 MB]
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Asian Workshop on Successful Strategies to Phase Down Amalgam Use towards Mercury Free Dentistry" ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 ณ อาคารสหประชาชาติ กทม.
[ :282 KB]
วารสาร ข่าวสารอันตรายและของเสีย ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559
[ :13.3 MB]
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ " กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น " ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย
 • Roadmap การจัดการขยะและของเสียอันตราย (อคพ)
 • แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน (ผอ.สขอ.)
 • การจัดตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สตง.)
 • แผนขยะ ปี 61 ของ (สผ)
 • กรณีศึกษา แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตราย ปี 57 - ปี 58 ของอบจ.ขอนแก่น
 • การบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.)
 • การบริหารจัดการขยะอันตรายของเทสบาลนนทบุรี
 • เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตรายของบริษัท เบตเตอร์ เวิร์ด กรีน จำกัด (มหาชน)
 • เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตรายบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (๑๙๙๙) จำกัด (มหาชน)
 • หนังสือคำแปลเนื้อหาของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท ( MINAMATA CONVENTION ON MERCURY )
  [ :5.11 MB]
  แผ่นพับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยสารปรอท
  [ :1.51 MB]
  เอกสารประกอบการสัมนา เรื่อง การจัดการสาร PFOS ภายใต้อนุสัญญาสตอกโอล์มฯ
 • สาระสำคัญPOPs
 • PFOS Application
 • แนวทางและมาตรการการจัดการสารPFOS
 • รายงานสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี สมัยที่ 4
 • รายงาน ICCM4
 • บทส่งท้ายโครงการเปิดเผยข้อมูลมลพิษจังหวัดระยอง
 • บทสรุปโครงการ PRTR
 • คู่มือปฏบัติงาน (Work Manual) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี
 • คู่มือปฏิบัติงานER
 • บทความ การดำเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล (30 พ. ย. 2558)
  [ :83 KB]
  บทความ การพัฒนาของจีน...สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้
  [ :87 KB]
  บทความ กากตะกรันจากการหลอมอลูมิเนียม [ :459 KB]
  วารสาร "ข่าวสารอันตรายและของเสีย (Hazardous Substance & Waste Management News)"
  ปีที่ 24 ฉบับที่ 2/2558
  [ :32 MB]
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการกากับการดาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
  [ :472 KB]
  วารสาร "ข่าวสารอันรายและของเสีย(Hazardous Substance & Waste MAnagement News)"
  ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๘
  [ :321 KB]
  สรุปผลการจัดสัมมนา "โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย"
  ครั้งที่ ๔ และ ๕ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดระยอง
  [ :321 KB]
  ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ
  [ :321 KB]
  หนังสือคำแปลอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด (BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL)
  [ :3.14 MB]
  คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออกของเสียอันตราย [ : 12,086 KB]
  บทความเรื่องค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมี (Exposure Limits) [ : 230 KB]
  บทความ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมี (Exposure Limits) [ : 155 KB]
  บทความ เรื่อง โดรน...ทางเลือก (ใหม่) - กับงานจัดการสิ่งแวดล้อม [ : 99.1 KB]
  คู่มือรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ : 5,240 KB]

  คู่มือด้านการจัดการของเสียอันตราย จำนวน ๒ เรื่อง

 • คู่มือขั้นตอนการประสานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม [ : 31.2 MB]
 • คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม [ :16.8 MB]
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาบาเซล เพื่อการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย และการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ เพื่อการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดพืชและสัตว์
  เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม 101 คพ. และโรงแรมทรอปิคานา พัทยา จังหวัดชลบุรี

 • กำหนดการฝึกอบรมฯ [ : 230 KB]
 • การดำเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาบาเซลและอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ [ :1.13 MB]
 • นิยามและประเภทของเสียอันตรายที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาบาเซล [ : 1.34 MB]
 • กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายข้ามแดน
  และการขนย้ายของเสียอย่างผิดกฎหมาย
  [ : 2.55 MB]
 • การจัดการสารเคมีอย่างเหมาะสม(Chemical Sound Management) [ : 311 KB]
 • กระบวนการนำเข้าและส่งออกสารเคมีอันตรายภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ [ : 2.54 MB]
 • การควบคุมมลพิษจากการขนส่งข้ามแดน [ : 181 KB]
 • เอกสารผลลัพธ์ "การยกระดับการจัดการสารเคมีและกากของเสียอย่างปลอดภัยให้เข้มแข็งในระยะยาว" (STRENGTHENING THE SOUND MANAGEMENT OF CHEMICALS AND WASTES
  IN THE LONG TERM)
  [ : 134 KB]

  เอกสารประกอบการฝึกอบรมการคำนวณการปลดปล่อยมลพิษ ณ จังหวัดระยอง

 • การฝึกอบรม การคำนวณการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ [ : 140 KB]
 • ภาพรวมของการพัฒนาระบบทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ [ :154 KB]
 • การรายงานข้อมูล PRTR ของแหล่งกำเนิดประเภท Point Source [ : 165 KB]
 • การประเมินการปลดปล่อยมลพิษจากคลังเก็บน้ำามันเชื้อเพลิง (Bulk Gas Terminals) [ : 180 KB]
 • การคำานวณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้ายมลพิษ [ : 196 KB]
 • ความรู้พื้นฐานในการคำานวณการปลดปล่อยมลพิษ [ : 176 KB]
 • โปรแกรมคำานวณการปลดปล่อยมลพิษจากข้อมูลการตรวจวัด [ : 181 KB]
 • วิธีคำนวณหาปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้ายมลพิษทุกประเภทจากสถานประกอบการ [ : 198 KB]
 • แบบรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากแหล่งกาเนิดที่มีการถือครองสารเคมีเป้าหมาย [ : 201 KB]
 • แบบรายงานข้อมูลการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากสถานประกอบการบำบัด/กำจัดของเสีย [ : 224 KB]
 • แบบประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษจากถังกักเก็บ การบรรจุ/ขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของคลังน้ำมันเชื้อเพลิง (Bulk Gas Terminal) [ : 304 KB]

 • เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ

 • เทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทย [ : 83 KB]
 • การจัดการขยะมูลฝอยเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ [ :90 KB]
 • แนวทางในการเลือกเทคโนโลยีสำหรับนำขยะอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ [ : 95 KB]
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับการทำ MRV ในประเทศไทย [ : 60 KB]
 • การลดผลกระทบของสภาพภูมิอากาศด้วย MBT และทำปุ๋ยหมักที่เทศบาลนครพิษณุโลก [ : 96 KB]
 • การจัดการขยะในชุมชนขยะเมืองแกลง [ : 76 KB]
 • การคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย [ : 81 KB]

 • โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณการปลดปล่อย/เคลื่อนย้าย มลพิษสู่อากาศและน้ำ

 • มลพิษทางอากาศ [ : 65 KB]
 • มลพิษทางน้ำ [ : 70 KB]
 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ (ESM of E-waste)

 • ความเป็นมาโครงการ [ : 90 KB]
 • การจัดการ e-waste ของไทย [ :60 KB]
 • กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสีย [ : 55 KB]
 • ผลกระทบ e-waste [ : 89 KB]
 • หลักการถอดแยกและรีไซเคิล E -waste [ : 78 KB]
 • เทคโนโลยีการรีไซเคิลทองแดงฯ (Recycling Cu) [ : 96 KB]
 • FTI + WMS K Suniti [ : 74 KB]
 • e-waste การรีไซเคิลซากแผ่นวงจร (PCB recycle) [ : 88 KB]
 • หลักการทำงานของชุดสาธิตรีไซเคิล e-Waste (Training PCBA) [ :90 KB]

 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุมและตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 11

 • พันธกรณีบาเซล [ : 80 KB]
 • นิยามและประเภทของของเสียอันตราย [ :70 KB]
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ : 95 KB]
 • การตรวจสอบของเสียอันตรายจากตู้คอนเทนเนอร์ [ : 99 KB]
 • การจัดการซากผลิตภัณฑ์ฯ [ : 59 KB]
 • ของเสียผิดกฎหมาย [ : 55 KB]
 • Thailand National Singel Window (NSW) [ : 89 KB]
 • แนวทางนำกลับและช่องทางประสานงาน [ : 68 KB]
 • สรุปผลการจัดฝึกอบรมฯ รุ่นที่ 11 [ :79 KB]

 • สรุปประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย

 • การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการกำหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตรายครั้งที่ ๑-๓ [ : 66 KB]
 • สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 1 จ.หนองคาย [ :70 KB]
 • สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 จ. สระแก้ว [ : 65 KB]
 • สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 จ.กาญจนบุรี [ : 55 KB]

 • คู่มือปฏิบัติการ ๓ ใช้ (๓R) เพื่อจัดการขยะชุมชน [ : 3.95 MB]
  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ ๑๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส [ : 3.49 MB]
  สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบบัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี ณ กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดระยอง [ : 1.49 MB]
  สรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้อมก๋อย จ.เชียงใหม่ [ : 5.91 MB]
  รายงานการประชุมหารือเกณฑ์และวิธีการจัดลำดับจังหวัดสกปรก [ : 218 KB]
  เอกสารประกอบการประชุม 2013 International Conference on Resource Recycling ณ ดินแดนไต้หวัน [ : 6.43 MB]

  เอกสาร การสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร
  กำหนดการ

 • การสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั้งที่ ๓ [ : 90 KB]

 • เอกสารการสัมมนาฯ
 • รายงานข้อมูล PRTR ของโรงงานอุตสาหกรรม [ :14.9 KB]
 • แหล่งกำเนิดมลพิษประเภท Point Source [ :147 KB]
 • การคัดเลือกบัญชีรายชื่อสารเคมี ภายใต้ระบบ PRTR [ :2.76 KB]
 • การพัฒนาและการประเมินการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ โดยนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [ :22.0 KB]
 • การประเมินและการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ สำหรับอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน [ :22.0 KB]
 • ภาพรวมและความคืบหน้าการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้านมลพิษ [ :6.19 KB]
 • ความก้าวหน้าของการประเมินสารมลพิษจากยานพาหนะ [ : 60.2 KB]
 • ความก้าวหน้าของการประเมินสารมลพิษจากยานพาหนะจากสถานีบริการเชื้อเพลิง [ : 5.84 KB]

 • แบบสำรวจข้อมูลของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล

 • แบบสำรวจมูลฝอยติดเชื้อ [ : 66 KB] [ :17.6 KB]
 • แบบสำรวจของเสียอันตรายจากโรงพยาบาล [ : 71 KB] [ :18.4 KB]
 • เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๔๐-๒/๒๕๕๖ [ : 898 KB] วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๙-๑/๒๕๕๖ [ : 363 KB] วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ

  เอกสารประกอบการประชุม "รับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ระยะที่ ๒(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๕๙) "

 • เอกสารประกอบการประชุม [ : 90 KB]
 • Powerpoint [ : 2.90 MB]


 • เอกสาร การสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพมหานคร กำหนดการ

 • การสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่นในการพัฒนาระบบทําเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย ครั้งที่ ๒ [ : 90 KB]
 • เอกสารการสัมมนาฯ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับPRTR [ :1.22 KB]
 • ประเด็นอภิปราย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบPRTR [ : 60.2 KB]
 • Pilot implementation plan [ : 516 KB]
 • การสื่อสารความเสี่ยงจากสารเคมีภายใตระบบ [ :648 KB]
 • Data reporting and disclosure [ :433 KB]
 • Non‐Point Source Coverage [ :98.1 KB]
 • ร่างแหล่งกําเนิดมลพิษประเภท Point Source [ :164 KB]
 • การคัดเลือกสารเคมี/มลพิษที่ต้องรายงานข้อมูลภายใต้ระบบ [ :319 KB]

 • เอกสารการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  กำหนดการ

 • การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อ (ร่าง) มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท [ : 70 KB]
 • แผนที่โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร [ : 290 KB]
 • เอกสารการประชุมฯ

 • (ร่าง) มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศด้านการจัดการสารปรอท [ : 74 KB]
 • New draft text for a comprehensive and suitable approach to a global legally binding instrument on mercury [ : 816 KB]
 • คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ : 18.8 MB]
  คู่มือ 20 ปัญหาที่พบบ่อยในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ (Landfill Q-20) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ : 8.54 MB]
  เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๑๑-๒/๒๕๕๕ [ : 512 MB] วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๗-๔/๒๕๕๕ [ : 288 KB] วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๕-๔/๒๕๕๕ [ : 288 KB] วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๗-๓/๒๕๕๕ [ : 208 KB] วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๑๐-๑/๒๕๕๕ [ : 253 MB] วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารเรื่อง"อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้า สำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ (Rotterdam Convention)" [ : 1.25 MB]
  เอกสารเรื่อง แนวทางสำหรับหน่วยงานผู้มีอำนาจของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ [ : 1.25 MB]
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๖-๒/๒๕๕๕ [ : 275 KB] วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ ๓๕-๑/๒๕๕๕ [ : 316 KB] วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ
  การดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนมลพิษจากสารเคมีและคุณภาพน้ำในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย[ : 1.69 MB]
  New draft text for a comprehensive and suitable approach to a global legally binding instrument on mercury [ : 816 KB]
  เอกสารการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๓-๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ [ : 490 KB]
  เอกสารการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ ๙-๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ [ : 360 MB]
  เอกสารประกอบการสัมมนา ร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น ๒ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ
 • รายละเอียดการประชุมสัมมนา ร่างอนุบัญญัติที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือเศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... [ : 336 KB]
 • สรุปผลการดำเนินงานและผลการศึกษาในส่วนการทบทวนกฏหมายและข้อเสนอระบบในอนาคต [ : 2.6 MB]
 • ร่าง พ.ร.บ. มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อมและร่างอนุบัญญัติว่าด้วยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ [ : 2.25 MB]
 • สรุปสาระสำคัญ เหตุผลประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... [ : 1.4 MB]
 • ร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และ การจัดการเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ พ.ศ. .... [ : 243 KB]

 • แบบสำรวจที่นา พื้นที่การเกษตร บ่อดินเก่า และบ่อที่มีการขุดหน้าดินไปใช้ประโยชน์ [DOC: 91 KB] กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
  เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 31-4/2553 [ : 618 KB] วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 คพ.
  [ร่าง] เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 8-3/2553 [ : 1.03 MB] วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
  (ร่าง)เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 30-3/2553 [ : 4.28 MB] วันที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 คพ.
  (ร่าง)เอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 29-2/2553 [ : 4.28 MB] วันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 คพ.
  รายงานโครงการศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับสมบูรณ์ [ : 6.68 MB] รายงานสรุปผู้สำหรับบริหาร [ : 1.20 MB]
  เอกสารการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง บทบาทของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นต่อการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
 • ข้อเสนอแนวทางการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ : 556 KB]
 • แนวทางการจัดจ้าง/ประมูลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ภัทรพล ตุลารักษ์ กรมควบคุมมลพิษ [ : 591 KB]
 • เอกสารประกอบการประชุม คณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงบัญชีรายชื่อและกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของเสียที่ควรควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4-1/2553 [ : 203 MB] วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
  เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ครั้งที่ 7-2/2553 [ : 573 MB] วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
  [ร่าง] เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการครั้งที่ 6-1/2553 [ : 3.62 MB] วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ.ห้องประชุม 301 ชั้น 3 กรมควบคุมมลพิษ
  ผลการประชุม Workshop 2009 of the Asian Network for Prevention of Illegal Transboundary Movement for Hazardous Wastes วันที่ 19-23 มกราคม 2552 ณ ประเทศมาเลเซีย [ : 498 KB]
  (ร่าง) เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล ครั้งที่ 27-1/2552 วันที่ 13 กรกฏาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ [ : 1.46 MB]
  รายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [ : 111 KB] เกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [ : 85 KB] เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 คพ. เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2551
  ร่างข้อบังคับใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจำแนกสารให้เป็นไปตามระบบของสหประชาชาติ [ : 132 KB]
  สรุปผลการประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ กลุ่มพื้นที่จังหวัดตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร ชัยนาท วันที่ 23 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมศักดิ์เดชน์ ศูนย์วิทยบริการ มสธ.นครสวรรค์ [ : 120 KB]
  เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ WEEE ครั้งที่ 3-2 /2551 วันที่ 30 ก.ย. 51 9.30-12.00 น. [ : 2.20 MB]
  เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) รายงานสถานการณ์ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑ์ใช้แล้วของประเทศไทย โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [ : 1.12 MB] วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
  เอกสารการประชุมเตรียมการในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 9 ประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 51 [ : 151 KB]
  แบบประเมินการทดสอบแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี [ : 163 KB]
  สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Substances: VOCs) ในน้ำใต้ดิน [ : 94 KB]
  ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ (ฉบับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550) [ : 5.0 MB]
  คู่มือปฏิบัติในการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล [ : 7.46 MB]
  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ : 6 MB]
  แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน [ : 2.38 MB]
  สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่4 [ : 4.42 MB] วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมฯ [ : 4.64 MB] นิยามประเภทของเสียอันตรายและอนุสัญญาบาเซล [ : 1.17 MB] บทบาทของเจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ท่าเรือ และเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมในการบันทึกและตรวจสอบ การขนส่งย้ายของเสียอันตรายอย่างผิดกฏหมาย [ : 1 MB] วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2550 จังหวัดชลบุรี
  เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ โครงการสำรวจปริมาณและชนิดของซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ตุลาคม 2550 [ : 1.06 MB]
  สรุปผลการประชุม Open-ended ad hoc working group on non-compliance และการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 3 [ : 95 KB]
  สรุปสาระสำคัญของการประชุม Asia-Pacific Regional Meeting on Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) [ : 1.35 MB]
  สรุปข้อมูลการดำเนินงาน อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [ : 350 KB]
  สรุปข้อมูลการดำเนินงาน อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตราย และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ [ : 91 KB]
  สรุปความเป็นมาของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตราย และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ [ : 95 KB]
  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 3 ในระหว่างวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2549 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส [ : 156 KB]
  สรุปผลการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจำแนกและตรวจสอบการขนส่งของเสียอันตราย รุ่นที่ 3 ประจำปี 2549 [ : 830 KB]
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานศูนย์ภูมิภาคอนุสัญญาบาเซลภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย [ : 98.7 KB]
  รายงานทางเทคนิควัตถุประสงค์และการจัดลำดับความสำคัญของการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [ : 230 KB] (ภาษาอังกฤษ)
  การจัดทำทำเนียบสารพีซีบีเบื้องต้น [ : 3.7 MB] (ภาษาอังกฤษ)
  ผลการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เมื่อ 1 กันยายน 2549 (6 files)
  เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ หมดเขต 13 ตุลาคม 2549 (6 files)
  แบบสอบถาม : เรื่อง เตาเผามูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล โครงการจัดทำทำเนียบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ [สำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ] หมดเขต 28 เมษายน 2549 [doc : 135 KB] , [ : 176 KB]
  แบบสอบถาม : เรื่อง เตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการจัดทำทำเนียบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ[สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ]หมดเขต 28 เมษายน 2549 [doc : 148 KB] , [ : 196KB]
  สรุปสาระสำคัญ การประชุม International Conference on Chemicals Management (ICCM) จัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 49 ณ กรุงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ [ : 398 KB]
  สรุปผลการประชุม Open-ended ad hoc working group on non-compliance ระหว่างวันที่ 26 -27 ก.ย. 48 และการประชุมรัฐภาคีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-30 ก.ย. 48 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี [ : 92 KB]
  สรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3 [ : 132 KB]
  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
  การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน การเตรียมความพร้อม และการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี [ : 402 KB]
  สรุปผลการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมีในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (Asia-Pacific Regional Consultation on on Strategic Approach to International Chemical Management, SAICM) [ : 112 KB]
  สรุปผลการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 2 (The Second Session of the Preparatory Committee for the Development of a Strategic Approach to International Chemical Management:SAICM Prep Com2) [ : 107 KB]
  สรุปผลการประชุมเตรียมการสำหรับการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินการระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1 (The First Session of the Preparatory Committee for the Development of a Strategic Approach to International Chemical Management:SAICM Prep Com1) [ : 107 KB]
  แบบสอบถาม : เรื่องแนวทางการจัดการสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์คงค้าง (Obsolete Pesticide) หมดเขต 30 มิถุนายน 2548 [doc : 545 KB] , [ : 120 KB]
  สรุปผลการประชุม Conference of the Parties of the Stockholm Convention (POPCOP1) [ : 96 KB]
  แบบสอบถาม : เรื่องสารเคมีและของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง หมดเขต 15 เมษายน 2548 [doc : 74 KB] , [ : 146 KB]
  (ร่าง) ภาพรวมการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในระดับชาติ [ : 5.2 MB] English [ : 2.4 MB]
  ข้อมูลความคืบหน้า อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ [ : 86 KB] และ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ [ : 96.6KB]
  ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ( Manifest System ) (13 files)
  บัญชีรายการของเสียที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล ( Basel Convention ) (11 files)
  ใบแจ้งการส่งออกของเสียอันตรายตามอนุสัญญาบาเซล [ : 32 KB]

  สิ่งพิมพ์: คู่มือการดำเนินการเบื้องต้นเมื่อพบเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย [ : 4.91 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการเก็บตัวอย่างตะกอนดิน [ : 1.22 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือแนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย [ : 4.14 MB]
  สิ่งพิมพ์: เอกสารเผยแพร่ "มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ" [ : 1.68 MB]
  สิ่งพิมพ์: แผ่นพับ...การหลบภัยสารเคมี (Shelter In Place) [ : 3.86 MB]
  สิ่งพิมพ์: แผ่นพับ...ชีวิตเสี่ยงภัยเมื่ออยู่ใกล้ของเสียอันตราย [ : 108 kB]
  สิ่งพิมพ์: แผ่นพับ...อนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด [ : 226 KB]
  สิ่งพิมพ์: ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย [ : 137 KB]
  สิ่งพิมพ์:แผ่นพับ...ระบบเครือข่ายข้อมูลศูนย์ประสานงาน อนุสัญญาบาเซลประเทศไทย [ : 6.98 MB]
  สิ่งพิมพ์: แผ่นพับ...อันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ [ : 347 KB]
  สิ่งพิมพ์: แผ่นพับ...ท้องถิ่นร่วมใจกำจัดพิษภัยจากของเสียอันตราย [ : 96 KB]
  แผ่นพับ...อันตรายอยู่ใกล้จนคาดไม่ถึง [ : 174 KB]
  สิ่งพิมพ์: ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ [ : 729 KB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [ : 8.88 MB]
  สิ่งพิมพ์: แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
  ที่ตกค้างยาวนาน
  [ : 2.67 MB]
  สิ่งพิมพ์: การจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนานในโลกตามแนวทางของอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วย
  สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
  [ : 2.89 MB]
  สิ่งพิมพ์: รายงานสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs) (3 files) English
  สิ่งพิมพ์: ภาพรวมการจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [ : 5.39 MB] English
  สิ่งพิมพ์: แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ [ : 3.63 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือปฏิบัติการภาคสนามสำหรับผู้บัญชาการ ณ ที่เกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมี [ : 2.41 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย (เพื่อการขนส่ง) [ html , zip: 9.7 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับสถานที่เก็บสารเคมีขนาดเล็ก [ : 1.08 MB]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุนเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด [2 files]
  สิ่งพิมพ์: คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย [ : 1.23 MB]

  วีดีทัศน์: การหลบภัยสารเคมี (Shelter In Place) [ : 9.83 MB]
  วีดีทัศน์: การจัดการซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    -การจัดการซากโทรทัศน์ [ : 4.0 MB]
    -การจัดการซากคอมพิวเตอร์ [ : 2.4 MB]
    -การจัดการซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ [ : 4.3 MB]
    -การจัดการซากตู้เย็น [ : 3.4 MB]
    -การจัดการซากเครื่องปรับอากาศ [ : 3.8 MB]
    -การจัดการซากเครื่องซักผ้า [ : 4.1 MB]
  วีดีทัศน์: รายการจุดเปลี่ยน ตอน เปลี่ยนขยะพิษคืนชีวิตโลก [ : 31 MB]
  วีดีทัศน์: สารคดีสั้นชุด เส้นทางชีวิต ขยะพิษในบ้าน
    ตอนที่ 1 : ขยะพิษใกล้ตัวกว่าที่คิด [ : 2.0 MB]
    ตอนที่ 2 : การรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ [ : 2.0 MB]
    ตอนที่ 4 : ลดขยะพิษด้วยการเลือกใช้ [ : 2.15 MB]
  วีดีทัศน์: สารคดี หลักการเผาศพที่ถูกวิธี [ : 10.4MB]
  วีดีทัศน์: สารคดี สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม [ : 24.4MB]
  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา เตาเผาศพ ลดมลพิษ [ : 3.60 MB]
  วีดีทัศน์: สปอตโฆษณา สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน [ : 3.58 MB]

  การเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

    เอกสารสรุปผลการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมใหญ่กรมควบคุมมลพิษ
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  [pdf : 208 KB]

   

    สถานการณ์และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 • รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ อปท.
 • โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย


  [pdf : 117 KB]

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
 • สถานการณ์และรูปแบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครอุดรธานี
 • โดย นายดาวเรือง หากันได้ หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว 

  [pdf : 2.4 MB]
   
 • สถานการณ์และการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของเทศบาลนครหาดใหญ่
 • โดย นางสาวเอื้องพร ลิ่มแก้ว หัวหน้างานโรงงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักการช่าง
  [pdf : 1.1 MB]

   
 • การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร
 • โดย นายณัฏฐพล ปักษี ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
  [pdf : 987 KB]

   โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
 • แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
  โดยนายวิเชียร ไทยเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข 7ว กลุ่มงานเวชกรรม
 •  

  [pdf : 730 KB]
  ปรับปรุงล่าสุด: 1 พ.ค. 60 เวลา 15:27:39
  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม