Connection Failure PCD : Regulation Download

กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

สรุปจำนวนอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ( 17 files)
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง (110 files)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ (91 files)
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย (3 file)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ (34 files)
กำหนดเขตควบคุมมลพิษ (10 files)
เรื่องอื่นๆ (23 files)
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (7 files)
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ ( 10 files)

การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการรวบรวมบทบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม

  - เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 – 6 สำหรับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ [pdf : 1.02 MB]
  - เอกสารประกอบการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 – 6 สำหรับ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ( ภาคผนวก 1-3 ) [pdf : 1.14 MB]
  - โครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย นายพงษ์สวัสดิ์ อักษรสวาสดิ์ (หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัย) [pdf : 3.15 MB]
  - ความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม1 [pdf : 403 KB]
  - ความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการ รวบรวมบทบัญญัติกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อม2 [pdf : 455 KB]
  - การจัดทำประมวลกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส โดย ดร.ปิยบุตร  แสงกนกกุล

[pdf : 738 KB]
  - ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมเยอรมัน โดยคุณสาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [pdf : 1.19 MB]
  - ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา [pdf : 1.20 MB]
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [pdf : 250 KB]
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติ ของกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรืออนุญาต เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
[pdf : 57 KB]

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายในความรับผิดชอบของ คพ. ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ หรืออนุญาต เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
[pdf : 281 KB]

แผนพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
[pdf : 77 KB]

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
 
  - ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ [pdf : 119 KB]
  - ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ [pdf : 117 KB]
  - ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ [pdf : 148 KB]
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ หรืออนุญาต เพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ นายบรรชา รังแก้ว (bancha(dot)r(at)pcd(dot)go(dot)th) หรือที่โทรศัพท์ 0 2298 2502 หรือ 0 2298 2510กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ
10 มีนาคม 2553

ผลการศึกษา วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรืออนุญาต
[pdf : 54 KB]

รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา 09.45 - 12.15 น. ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
[pdf : 118 KB]

  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2550 ที่ นายประมวล เฉลียว (pramual.c@pcd.go.th) โทรสาร 02 298 2507 หรือ ที่ กองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

แผนพัฒนากฏหมายของ คพ. ประจำปี 2551
 • ส่วนที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
 • ส่วนที่ 2 สถานะทางกฎหมายในความรับผิดชอบ
 • ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ
 • ส่วนที่ 4 การพัฒนากฎหมายในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ส่วนที่ 5 การพัฒนากฎหมายรายฉบับ
 • [pdf : 199 KB]

    
  ปรับปรุงล่าสุด: 1 พ.ค. 60 เวลา 15:27:42
  404 Not Found

  Not Found

  The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

  หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม