Connection Failure PCD : Regulation Download

กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

สรุปจำนวนอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ( 17 files)
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง (110 files)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ (91 files)
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย (3 file)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ (34 files)
กำหนดเขตควบคุมมลพิษ (10 files)
เรื่องอื่นๆ (23 files)
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (7 files)
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ ( 10 files)

กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[pdf : 100 KB]

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล (23 พฤศจิกายน 2560)

มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มิถุนายน 2553)

เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 97 KB]
ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2552) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลตำบลท่าแร่ จังหวัดสกลนครแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 90 KB]
ฉบับที่ 27 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 117 KB]
ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2548) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 107 KB]
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 312 KB]
ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2544) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมเมืองพัทยา แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 314 KB]
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 316 KB]
ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2542) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 311 KB]
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (ยกเลิก ตาม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ )

[pdf : 315 KB]

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)

[pdf : 79 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 298 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2538) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 297 KB]
เรื่อง มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 303 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2539) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 375 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 305 KB]
เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2539) (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 304 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 306 KB]
เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 305 KB]
เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )

[pdf : 32 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ยกเลิก ตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ )
[pdf : 29 KB]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ

[pdf : 50.3 KB]
เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

[pdf : 35.5 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 33 KB]
เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 9.31 MB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 63 KB]
เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 101 KB]
เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

[pdf : 63 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 82 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 64 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 89 KB]
เรื่อง กำหนดให้ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลาทุกขนาดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 87 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]
เรื่อง กำหนดให้สถานีน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 56 KB]
เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 84 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย แบบสอบถามดาวน์โหลด [pdf : 101 KB]
เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 58 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf: 78 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf: 60 KB]
เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf: 47 KB]
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๒) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 44 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(ฉบับที่ ๒) แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 45 KB]

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมที่อนุญาตให้ระบายน้ำทิ้งให้มีค่ามาตรฐานแตกต่างจากค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่กำหนดได้ ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 307 KB]
เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วิธีเก็บตัวอย่างน้ำ (29 มกราคม 2550)แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 62 KB]

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

[pdf :3.86 MB]
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพตะกอนดินชายฝั่งทะเล

[pdf : 2.55 MB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 362 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำท่าจีน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 361 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแม่กลอง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 378 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำบางปะกง แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำปราจีนบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 429 KB]
เรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 302 KB]
เรื่อง วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง ความถี่และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 301 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสงคราม แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 366 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำพอง แม่น้ำชี แม่น้ำมูล และลำตะคอง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 360 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเพชรบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 384 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปากพนัง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 391 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปัตตานี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 392 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 452 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำระยอง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 64 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำจันทบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 56 KB]
เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำตราด แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 58 KB]
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำวังแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 83 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำยมแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 80 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปิงแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 78 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำน่านแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 274 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำกก แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 237 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลี้ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 167 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำอิง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 115 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำกวง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 587 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำจาง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 94 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำป่าสัก แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 124 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลพบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 112 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำน้อย แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 119 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสะแกกรัง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 99 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเลย แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 90 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำอูน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 101 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเสียว แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 99 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลำชี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 93 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำลำปาว แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 71 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแควน้อย แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 624 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำแควใหญ่ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 626 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำเวฬุ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 607 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำประแสร์ แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 1.25 MB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำพังราด แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 625 KB] 
  เรื่อง เกณฑ์การออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 1.52 MB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำกุยบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 652 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำชุมพรแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 671 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำตรัง แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 718 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำปราณบุรี แบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 684 KB] 
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำสายบุรีแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf :17.4 MB ]
  เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำในแม่น้ำหลังสวนแบบสอบถามดาวน์โหลด

[pdf : 675 KB] 
ปรับปรุงล่าสุด: 1 พ.ค. 60 เวลา 15:27:42
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม