Connection Failure PCD : Regulation Download

กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

สรุปจำนวนอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ( 17 files)
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง (110 files)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ (91 files)
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย (3 file)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ (34 files)
กำหนดเขตควบคุมมลพิษ (10 files)
เรื่องอื่นๆ (23 files)
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (7 files)
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ ( 10 files)

เรื่องอื่นๆ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

[pdf : 340 KB]
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

[pdf : 115 KB]
แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๗/ว.๕๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๐

[pdf : 1.83 MB]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฏีกาคดีแพ่ง และอุทธรณ์คดีปกครองตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

[pdf : 293 KB]
แนวทางการปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว.๔๖ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๘ และ ที่ กค ๐๕๓๐.๗/ว.๑๐๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๔

[pdf : 172 KB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษแทนตำแหน่งที่ว่างลง

[pdf : 145 KB]
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำขั้นตอนและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ เกี่ยวกับด้านการทุจริตและความไม่เป็นธรรม [pdf : 1.36 MB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางการปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก และอาคารประเภท ข

[pdf : 68 KB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางการปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

[pdf : 73 KB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับทางการปกครองสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรร

[pdf : 68 KB]
ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (sensory test) และ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[pdf : 40 KB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การกำหนดแรงจูงใจเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติราชการ

[pdf : 48 KB]
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

[pdf : 913 KB]
ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๔

คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

[pdf : 769 KB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานกรมควบคุมมลพิษ

[pdf : 384 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงาน และวิธีลงเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๓

[pdf : 175 KB]
ข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ

ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ
พ.ศ. 2548

[pdf : 4.5 MB]
ระเบียบกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามมาตร 87 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

[pdf : 305 KB]
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545

[pdf : 50 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ พ.ศ.2537

[pdf : 410 KB]
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. 2549 (17 ต.ค. 49)

[pdf : 58 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2544   (ยกเลิก ตาม ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 )

[pdf : 551 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2549  (ยกเลิก ตาม ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2550 )

[pdf : 182 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550

[pdf : 307 KB]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550

[pdf : 120 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมมลพิษ

[pdf : 310 KB]
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550

[pdf : 229 KB]
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2547

[pdf : 2.9 MB]
  
ปรับปรุงล่าสุด: 1 พ.ค. 60 เวลา 15:27:42
404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม